본문 바로가기


ข้อมูล ระบบอนุญาตการจ้างงาน > ขั้นตอนการจ้างงาน > แรงงานทั่วไป

ขั้นตอนการจ้างงาน

แรงงานทั่วไป

1 . ดำเนินการสอบ วัดระดับภาษาเกาหลีพิเศษ

ในกระบวนการคัดเลือกแรงงานต่างชาติ เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้แรงงานต่างชาติสามารถปรับตัวในขั้นแรกที่ประเทศเกาหลี ตั้งแต่ปี 2005 เดือน สิงหาคมเป็นต้นมา การสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีพิเศษ ดำเนินการโดย สำนักทรัพยากรณ์มนุษย์ของเกาหลี

คุณสมบัติการสอบ
ตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึง 39 ปี
ไม่เคยมีประวัติทางอาญา และการจำคุก
ไม่เคยมีประวัติ ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ
ไม่เคยถูกจำกัด (ตัดสิทธิ์) ในการเดินทางออกนอกประเทศ
มาตรฐานการผ่าน
สามารถใช้ภาษาเพื่อสนทนาในระดับพื้นฐาน ในชีวิตประวัน
เข้าใจ การป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน และ วัฒนธรรมของเกาหลีได้ในระดับหนึ่ง
มาตรฐานการผ่าน
จาก 200 คะแนน หากผู้ที่ทำคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนน จะถูกรับเลือกให้เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีเวลาเหลือสิทธิ์ภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศผล
2 . ลงทะเบียนรายชื่อผู้หางานและ จัดส่ง

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสอบวัดระดับภาษาพิเศษ จะต้องทำการตรวจสุขภาพ และลงทะเบียนเพื่อหางาน เพื่อที่จะนำส่งที่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ และในกระบวนการนี้ สำนักทรัพยากรมนุษย์ ก็จะทำการแปลเป็นภาษาเกาหลี และตรวจสอบความถูกต้อง ถึงจะออกใบรับรองคนหางานให้ได้

3 . ตกลงทำสัญญามาตรฐานการจ้างงาน

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้เลือกแรงงานต่างชาติตามการแนะนำแล้ว หากมอบหมายให้กับ หน่วยงานที่รับเรื่องดำเนินการแทน ต้องส่งสัญญามาตรฐานการจ้างงานให้กับหน่วยงานที่รับมอบ เพื่อไปดำเนินการทำสัญญาจ้างงานที่ ศูนย์การจ้างงาน เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ความถูกต้องของสัญญามาตรฐานการจ้างงาน จากหน่วยงานจัดส่งแรงงาน สัญญามาตรฐานการจ้างงาน ก็จะถูกส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ※ ในวันที่ผู้ว่าจ้างมารับแรงงานต่างชาติต้อง ที่ศูนย์ฝึกอบรม ต้องมีการยื่น ใบสัญญามาตรฐานการจ้างงาน และทำการปริ้นสัญญมาตรฐานการจ้างงานให้กับแรงงาน

ใช้ระยะเวลาทดลองงาน
ระยะเวลาทดลองงาน สูงสุด3 เดือนต่อครั้ง ( ระบุในสัญญามาตรฐานการจ้างงาน นับจากวันที่เริ่มทำงาน)
ระยะเวลาทดลองงาน จะรวมอยู่ในการจ้างงานปรกติของแรงงาน และปรับใช้ในกฎหมายการจ้างงานเช่นกัน แต่ ระยะการทดลองงานของแรงงาน ภายใน 3 เดือน จากค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำ 100 ส่วนจะถูกหักไป 10ส่วน โดยคิดเป็นรายชั่วโมงของค่าแรงขั้นต่ำ
เมื่อพ้นระยะทดลองงานไปแล้ว ต้องจ่ายตามค่าแรงมาตรฐานขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน หากไม่ปฎิบัติตามถือว่าละเมิดกฎหมายแรงงาน
4 . ฝึกอบรมก่อนการทำงาน

ความสามารถในการทำงาน และ การปรับตัวในช่วงแรก ผู้ว่าจ้างได้ตกลงทำสัญญามาตรฐานการจ้างงาน และมีการอบรมก่อนเริ่มงาน การสอบวัดระดับภาษาเกาพิเศษ และ ส่วนใช้กับการทดลอง ระยะเวลาของการอบรมจะแตกต่างกัน โดยอยู่ในระหว่าง 1 อาทิตย์ ~ 2.5 อาทิตย์ ที่ต้องได้รับการอบรม

5 . เข้าประเทศ และ ดำเนินการฝึกอบรม

หน่วยงานจัดส่งแรงงาน ต้องได้รับ ใบรับรองการออกวีซ่าประเภทไม่ชำนาญด้านอาชีพ(E-9) ก่อน ผู้เกี่ยวข้องในสายงาน ที่หน่วยงานจัดส่งแรงงาน ถึงจะดำเนินการนำจำนวนแรงงานเข้าประเทศได้ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ก็จะมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เคลื่อนย้าย แรงงานต่างชาติ ที่สนามบิน ไปยังศูนย์อบรมแรงงานต่างชาติ และดำเนินการอบรมแก่แรงงานโดยผู้เกี่ยวข้อง เป็นเวลา16 ชั่วโมง (2คืน 3วัน)

6 . มอบแรงงานต่างชาติให้กับผู้ว่าจ้าง

เพื่อแรงงานจะได้เริ่มปฎิบัติงานได้ที่สถานประกอบการ ผู้ว่าจ้างต้องเดินทางมารับแรงงานต่างชาติที่ศูนย์อบรมด้วยตัวเอง (หรือสถานที่อื่นๆที่ระบุการจัดส่ง)

※ การย้ายสถานประกอบการ
ตามระเบียบแรงงานต้องปฎิบัติงานที่สถานประกอบเดียวอย่างต่อเนื่อง
แต่ ในกรณีที่ สถานประกอบการล้มละลาย ค้างจ่ายค่าจ้าง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ที่ทำให้มีผลกระทบต่อการจ้างงานต่อไป ด้วยการคุ้มครอง สิทธิ์มนุษยชนขั้นพื้นฐาน จึงได้รับการยกเว้น และสามารถเปลี่ยนย้ายสถานประกอบการได้สูงสุด 3 ครั้ง
※ สาเหตุการย้าย(เปลี่ยน)สถานประกอบการ
ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง หากจะยกเลิกสัญญาจ้างกับแรงงาน สามารถยกเลิกได้ในกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอ
ในกรณีที่ สถานประกอบการปิด ล้มละลาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของแรงงานต่างชาติ จนทำให้ไม่สามารถปฎิบัติงานต่อไปได้
ในกรณีที่ ประทุษร้าย ละเมิดสิทธิมนุษยชน ค้างจ่ายค่าจ้าง ไม่ปฎิบัติตามและฝ่าฝืนสัญญาการจ้างงานในระบบอนุญาต
ในกรณีที่ ได้รับบาดเจ็บ ทำให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่สามารถปฎิบัติงานที่สถานประกอบการอื่นได้
สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนระเบียบ การเปลี่ยนย้ายสถานประกอบการของแรงงานต่างชาติ จะถูกปรับเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านวอน หรือยึดทรัพย์ สั่งปิดกิจการเป็นเวลา 1 ปี

เมื่อแรงงานต่างชาติ สิ้นสุดสัญญาการจ้างกับสถานประกอบการแล้ว ต้องเข้าแจ้งการเปลี่ยนย้ายงานที่ศูนย์การจ้างงานและ หลังจากนั้นจะได้รับการแนะนำงาน การแจ้งเปลี่ยนย้ายสถานประกอบการมีระยะเวลาภายใน 1 เดือนหลังจากลาออก, และมีระยะการหางานภายใน3 เดือน ภายใน3 เดือน หากไม่สามารถทำสัญญากับสถานประกอบการใหม่ได้ต้องกลับประเทศ ฉนั้นต้องพยายามหาสถานประกอบการใหม่ให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

※ การเลือก แนะนำงานของแรงงานต่างชาติ นอกเหนือจากศูนย์การจ้างงานแล้ว หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้ , หากฝ่าฝืน จะถูกปรับเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านวอน หรือยึดทรัพย์ สั่งปิดกิจการเป็นเวลา 1 ปี (กฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติมาตรา29)