Home > My Page > Privacy Policy

My page

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

March 15, 2013
Korea Employment Information Service

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการบริการอินเตอร์เน็ต ระบบการจัดจ้างสำหรับชาวต่างชาติ บริการข้อมูลการจ้างงานเกาหลีใต้ มีการประมวลผล ครอบครอง และจัดเก็บเนื่องจากการยอมรับของเจ้าของข้อมูลหรือตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การบริการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วโดยมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หากมีการคลิกลิงก์หรือแบนเนอร์ที่อยู่ในหน้าแรก ของโฮมเพจบริการการจัดการจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ แล้วมีการย้ายไปเวบไซด์หรือไซด์อื่น กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือไซด์ที่เข้าไป

ข้อ 1 (วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

 • บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน จะดำเนินการหลังได้รับการยอมรับล่วงหน้าเท่านั้น
  - บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติ (การเลือกแรงงานชาวต่างชาติ การจัดหาแรงงานแก่นายจ้าง ฯลฯ )
  - ร้องเรียนเกี่ยวกับบริการด้านการจ้างงานต่างประเทศ

ข้อ 2 (การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล,ระยะเวลาเก็บรักษา,รายการที่ดำเนินการ)

 • การบริการการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการถือครองและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะดำเนินการมีดังต่อไปนี้
 • ※โฮมเพจการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติสามารถดำเนินการรวบรวมหมายเลขบัตรประชาชน (Alien Registration Number) ได้หลังจากสมัครสมาชิกตามมาตรา 31-2 แห่งกฤษฎีกาที่ออกเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อการให้บริการ

วัตถุประสงค์ รายการ ระยะเวลาการเก็บ
การสมัครสมาชิกหน้าโฮมเพจ การจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ สมาชิกนิติบุคคล/บุคคล

จำเป็น) 1. ชื่อ สกุล 2.e-mail 3.ประเภทสมาชิก
4.รหัสผ่าน 5.คำถาม•คำตอบของรหัสผ่าน

※ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุไม่เกิน14ปี : การบริการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติจะไม่เก็บรวบรวม •ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุไม่เกิน 14 ปี

สมาชิกที่เป็นแรงงานต่างชาติ

(จำเป็น) 1. ชื่อ สกุล 2.e-mail 3.รหัสผ่าน
4.คำถาม•คำตอบของรหัสผ่าน
2 ปี/ จนกว่าถอนตัวจากสมาชิก (ทำการยอมรับซ้ำทุก2ปี)
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ, เบอร์ติดต่อ, หมายเลขบัตรประชาชน, แฟ้มบันทึกการให้คำปรึกษา 5 ปี

ข้อ 3 (การติดตั้งและการใช้งานและการปฎิเสธของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ)


รายการที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการใช้
ที่อยู่เวบไซด์ที่ขอเมื่อเข้าเยี่ยมชมเวบไซด์ การวิเคราะห์ทางสถิติและการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์
IP ของผู้ใช้, ประเภทคำขอเบราเซอร์ และเวอร์ชันโปรโตคอล
วันที่เข้าเยี่ยมชม
ข้อมูลคุ๊กกี้ ข้อมูลจำนวนหนึ่งที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้ใช้ในเวบไซด์ที่หน่วยงานดูแล เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานจะอ่านเนื้อหาของคุกกี้ของผู้ใช้เพื่อให้บริการที่ราบรื่น
 • ※ สามารถปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้ผ่านการตั้งค่าตัวเลือกใน Tools > Internet Options> Privacy ที่ด้านบนของเว็บเบราเซอร์หากท่านปฏิเสธ อาจมีข้อจำกัดในการใช้บริการบางอย่างจากโฮมเพจ

ข้อ 4 (สถานะของไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล)


เพื่อให้บริการการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติจึงได้มีการดำเนินการไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านโฮมเพจการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้


ชื่อไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล
ใบอนุญาติการทำงานต่างชาติ ข้อมูลใบสมัครแรงงานต่างชาติ
ข้อมูลพื้นฐานของแรงงานต่างชาติ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ
ไฟล์การฝึกอบรมการจ้างงานชาวต่างชาติ ข้อมูลการจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ (H-2 Korean) แบบการจ้างงานพิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครสอบระดับความสามารถภาษาเกาหลี

※สำหรับการเปิดเผยไฟล์ข้อมูลการลงทะเบียนส่วนบุคคลกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซด์การสนับสนุนของกระทรวงการบริหารราชการแผ่นดินและกิจการภายในประเทศ (www.privacy.go.kr)ในเมน →ขอข้อมูลส่วนบุคคล→ข้อมูลส่วนบุคคล→ ค้นหาไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 5 (การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ 3)

 • โดยหลักการแล้ว <การบริการทางอินเตอร์เน็ตของระบบการจัดจ้างสำหรับแรงงานต่างชาติ> จะมีการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 1 (วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล) หากเกินขอบเขตที่วางไว้เดิมไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 ได้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ใช้ล่วงหน้า แต่สามารถดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีต่อไปนี้
 • -หากคุณได้รับความยินยอมต่างหากจากเจ้าของข้อมูล (ในกรณีที่ผู้ใช้เคยยินยอมให้และเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3)
 • -ในกรณีมีข้อบังคับพิเศษในกฎหมายอื่น ๆ
 • -เนื่องจากเจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนตามกฎหมายอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือไม่ สามารถได้รับการยินยอมล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจน ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิตที่เร่งด่วนของบุคคลที่ 3
 • -ในกรณีที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ไม่สามารถเข้าใจได้เนื่องจากความจำเป็นสำหรับการเขียนเชิงสถิติ และเพื่อการวิจัยทางวิชาการ
 • -หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ หรือหากไม่ได้มอบให้แก่บุคคลที่ 3 เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด และไม่สามารถดำเนินการตามหน้าที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ ให้ดำเนินการผ่านการพิจารณาและลงมติของคณะกรรมการคุ้มครอง
 • -ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งมอบให้แก่ข้อมูลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการตามข้อตกลง หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
 • -ในกรณีที่จำเป็นสำหรับยืนยันและฟ้องคดีอาญาหรือการสืบสวนการกระทำความผิด
 • -ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินคดีของศาล
 • -ในกรณีจำเป็นสำหรับการบังคับใช้กฎหมายอาญาและการดำเนินการปกป้องตามกฎหมาย
 • ※ บริษัทมีการใช้และให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางทุจริต
 • <บริการทางอินเตอร์เน็ตในระบบการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ> มีข้อจำกัดในการใช้หรือวัตถุประสงค์การใช้สำหรับหน่วยงานที่ได้รับ วิธีการใช้ ระยะเวลาในการครอบครอง รูปแบบการใช้ ได้มีการเตรียมดำเนินการเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้อยที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการให้และการใช้ข้อมูลนั้นๆ
 • ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รายการที่จัดข้อมูลให้ หลักฐานทางกฏหมายดังต่อไปนี้
 • ดาวน์โหลด

ข้อ 6 (การมอบหมายให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

 • <บริการทางอินเตอร์เน็ตในระบบการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ>ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงบริการ และได้มีการกำหนดหัวข้อที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถจัดการได้อย่างปลอดภัยตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ในการมอบหมาย เบอร์ติดต่อ
บริษัท Geistkorea พัฒนาระบบการจัดจ้างชาวต่างชาติ, บำรุงรักษา 02-833-1650
บริษัท snbsoft พัฒนาและบำรุงรักษาสถิติการจ้างงานชาวต่างชาติ 02-3432-0992
พัฒนาและบำรุงรักษาสถิติการจ้างงานชาวต่างชาติ บริการให้คำปรึกษาลูกค้า,ป้องการใช้ในทางที่ผิด, การช่วยเหลือระยะไกล 1566-9797

ข้อ 7 (สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลและวิธีการใช้งาน)

 • ก.เจ้าของข้อมูล (ในกรณีที่บุคคลอายุต่ำกว่า 14 ปีจะหมายถึงผู้แทนตามกฎหมาย) สามารถใช้สิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตลอดเวลา
  • 1) ขอดูข้อมูลส่วนตัว
  • 2) ขอให้แก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด
  • 3) ขอให้ลบ
  • 4) ขอให้ระงับ
 • ข. การใช้สิทธิตามข้อ ก. สามารถจัดทำเอกสารและส่งผ่านอีเมลล์ โทรสาร (FAX) ตามแบบฟอร์ม 8 ของข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ค. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนตัวขอให้แก้ไขเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถใช้หรือให้ข้อมูลดังกล่าวได้จนกว่าการแก้ไขหรือการลบเสร็จสมบูรณ์
 • ง.การใช้สิทธิตามข้อ ก. สามารถกระทำผ่านตัวแทนทางกฎหมายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีนี้ท่านต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม 11 ของข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จ.การขอดูข้อมูลส่วนบุคคลและการขอให้หยุดดำเนินการอาจจะถูกจำกัดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 35 (5) และมาตรา 37 (2) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ช. การขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการระบุไว้ว่าเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากกฏหมายอื่นๆ ไม่สามารถขอให้ลบข้อมูลนั้นได้
 • ซ.การตรวจสอบว่าผู้ที่ขอดู ขอให้ลบหรือแก้ไข หรือขอให้หยุดดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลนั้น เป็นผู้แทนที่ถูกต้องหรือเป็นตัวเอง
  • * ใบคำขอข้อมูลส่วนบุคคล (ดู ลบหรือแก้ไข หรือการระงับ) [ข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารแนบฉบับที่ 8]
  • * หนังสือมอบอำนาจ [ข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารแนบฉบับที่ 11]
 • ฉ. การขอดู แก้ไข•ลบ การระงับ กรุณาติดต่อฝ่ายการรับเรื่อง•ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • -ฝ่าย: ทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูล
  • -เจ้าหน้าที่: หัวหน้าฝ่าย ยัง ฮี จอง

ข้อ 8 (การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล)

 • โดยหลักการ<บริการทางอินเตอร์เน็ตในระบบการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ> จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทันทีเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในกรณีนี้ที่จำเป็นต้องไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่น ๆจะมีการทำลายตาม ขั้นตอน กำหนดการและวิธีการดังต่อไปนี้
 • ก.ขั้นตอนการทำลาย: ข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้จะถูกทำลายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการเก็บตามนโยบายภายในหรือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือทำลายทันทีหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์
 • ข. ระยะเวลาของการทำลาย: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นเมื่อครบระยะเวลาในการครอบครองแล้วต้องทำลายทิ้งภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีก เช่น บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินข้อมูลส่วนบุคค หรือมองว่าเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีก ให้ทำลาข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 5 วัน
 • ค.วิธีการทำลาย
  • - ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์: ลบถาวรในแบบที่ไม่สามารถกู้คืนได้
  • -ในกรณีที่มีการบันทึก การพิมพ์หรือลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ :การบดหรือเผา

ข้อ 9 (มาตรการเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล)

 • <บริการทางอินเตอร์เน็ตในระบบการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ>ตามมาตรา 29 ของ「พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล」ได้มีมาตรการด้านเทคโนโลยี การบริหาร และทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้
 • A.การวางแผนและดำเนินการแผนการภายใน: ตามมาตรการ "การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล" (กระทรวงการต่างประเทศและการประกาศกระทรวงการต่างประเทศฉบับที่ 2016 - ฉบับที่ 35) ให้มีการจัดการภายในเพื่อป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การรั่วไหล การปลอมแปลง การเลียนแบบ และเราได้จัดทำแผนงานและดำเนินการดังกล่าวอยู่แล้ว
 • B. การจัดการสิทธิการเข้าถึง: สิทธิ์การเข้าถึงระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขอบเขตเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงระบบการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวทันที นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดกฎเพื่อตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย ในกรณีที่มีการใส่รหัสผิดมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด จะมีการดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น การจำกัดการเข้าถึงในระบบการประมลผลข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น
 • C. การควบคุมการเข้า: เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการละเมิดโดยเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปิดกั้นการเข้าถึง IP จำกัด การใช้อินเทอร์เน็ต และตรวจสอบข้อบกพร่องมากกว่าปีละครั้ง เป็นต้น
 • D. การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อส่งข้อมูลรหัสประจำตัว รหัสผ่านและข้อมูลไบโอผ่านเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล หรือการส่งผ่านสื่อเก็บข้อมูลเสริม บริษัทมีการใช้การเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมที่ปลอดภัย
 • E. การเก็บและการตรวจสอบบันทึกการเข้าถึง: บริการการจัดจ้างงานชาวต่างชาติ ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บ •จัดการบันทึกการเข้าถึงระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน และมีการตรวจสอบมากกว่า 1 ครั้งในทุกๆครึ่งปี เช่น การตรวจสอบการเข้าถึงเพื่อรองรับกับการสูญหาย การโจรกรรม การรั่วไหล การปลอมแปลง การเปลี่ยนแปลงหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล
 • F. การป้องกัน เช่น โปรแกรมที่เป็นอันตราย: บริการการจัดจ้างงานชาวต่างชาติ มีการติดตั้งและ ดำเนินการโปรแกรมรักษาความปลอดภัย เช่นซอฟต์แวร์วัคซีนที่สามารถป้องกันและจัดการกับโปรแกรมที่เป็นอันตรายได้
 • G. การดำเนินการความปลอดภัยเทอมินอลในการดูแล: บริการการจัดจ้างงานชาวต่างชาติ ได้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันการใช้เทอมินอลที่ไม่ด้รับอนุมัติ การห้ามใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์เดิม การติดตั้งโปรแกรกมความปลอดภัย เช่น วัคซีน เกี่ยวกับเทอมินอลในการดูแลเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
 • H. ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางกายภาพ: บริการการจัดจ้างงานชาวต่างชาติใช้ระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการจัดการควบคุมปองกันทางกายภาพที่ห้องคอมพิวเตอร์ที่เอกสารและมีการเก็บรักษาสื่อเก็บข้อมูลเสริม เอกสารที่ถูกรวมในข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในที่ปลอดภัยด้วยระบบล็อค
 • I. มาตรการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ: บริการการจัดจ้างงานชาวต่างชาติได้มีการจัดตั้ง ศูนย์กลางการกู้คืนภัยพิบัติเพื่อการสำรองข้อมูลและการกู้ระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและภัยธรรมชาติเมื่อเกิดภัยพิบัติและภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้ น้ำท่วม ไฟดับ เป็นต้น ได้มีการเตรียมมาตรการรองรับกับปัญหาต่างๆ เพื่อป้องกันระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • J.การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำลายบริการด้านการจัดการจ้างงานต่างประเทศใช้มาตรการใด ๆ ต่อไปนี้
  • 1) ทำลาย (เผา•การบด)
  • 2) ลบด้วยการใช้อุปกรณ์เฉพาะ
  • 3) ในกรณีที่มีการทำลายบางส่วนของข้อมูลเริ่มต้นหรือเขียนทับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเรียกคืนมา หากยากต่อการทำลายด้วยวิธีการในหัวข้อ 1 ย่อย ให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้
   • (1) ในกรณีของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์: จัดการและดูแลการหลังจากลบแล้วไม่ให้กู้คืนหรือเรียกคืนได้
   • (2) ในกรณีที่มีบันทึกพิมพ์สื่อ สิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกอื่น ๆ: ลบส่วนนั้นด้วยวิธีการปิดคลุมหรือเจาะรู

ข้อ 10 (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

 • <บริการทางอินเตอร์เน็ตในระบบการจัดจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ> ได้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (บุคคลที่รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 31 (1) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ประเภท ชื่อแผนก ชื่อ สกุล เบอร์ติดต่อ อีเมลล์
บุคคลที่รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปฏิบัติการสารสนเทศ หัวหน้าแผนก อิม จง ฮุน 1577-7114 ijhun9719@keis.or.kr
บุคคลที่รับผิดชอบในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคในแต่ละสาขา ทีมฝ่ายบุคคลต่างชาติ หัวหน้าฝ่าย อี จง ซอน 1577-7114 sun777@keis.or.kr
บุคคลที่รับผิดชอบในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคทั้งหมด ทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูล หัวหน้าฝ่าย ยัง ฮี จอง 1577-7114 ehdnal@keis.or.kr
 • บริษัทจะดำเนินการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามกฎหมายและข้อบังคับเพื่อนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลได้

ข้อ 11 (วิธีการแก้ปัญหาการละเมิด)

 • เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับความช่วยเหลือจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอรับคำปรึกษาหารือหรือขอแก้ไขปัญหาความขัดแข้งจากศูนย์แจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานส่งเสริมอินเทอร์เน็นแห่งเกาหลีใต้หรือคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกจากนี้สามารถติดต่อองค์กรดังต่อไปนี้เพื่อรายงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆได้
 • -คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทข้อมูลส่วนบุคคล: 1833-6972 (https://www.kopico.go.kr)
 • -ศูนย์แจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล: (ไม่มีรหัสพื้นที่) 118 (http://privacy.kisa.or.kr)
 • -กรมสืบสวนไซเบอร์อัยการสูงสุด: (ไม่มีรหัสพื้นที่) 1301 (http://www.spo.go.kr)
 • -สำนักความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ: (ไม่มีรหัสพื้นที่) 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)

ข้อ 12 (การเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกนำมาใช้ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ ถ้ามีการเพิ่มลบและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย และนโยบาย บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางประกาศ 7 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  • หมายเลขเวอร์ชั่นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:
  • วันที่บังคับใช้: วันที่ 25 เดือน 6 ปี 2018

Version number of privacy policy