Home > Hộiviên > PrivacyPolicyView

Hộiviên

<

Phương thức xử lý thông tin cá nhân

March 15, 2013
Korea Employment Information Service

Phương thức xử lý thông tin cá nhân

 • - Tất cả thông tin cá nhân có được trên dịch vụ internet theo hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài viện thông tin tuyển dụng Hàn Quốc đều căn cứ theo pháp lệnh liên quan hoặc thu thập, lưu giữ, xử lý theo sự đồng ý của chủ thể thông tin.

Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài thông báo phương thức xử lý thông tin cá nhân như dưới đây nhằm mục đích xử lý thuận tiện và nhanh chóng những khó khăn liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin theo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trường hợp kích vào banner hoặc link trong trang web dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước và dẫn tới một trang khác xin hãy kiểm tra phương thức xử lý thông tin cá nhân của trang web bị chuyển đến đó.

Điều 1(Mục đích xử lý thông tin cá nhân)

 • Không sử dụng thông tin cá nhân ngoài những mục đích sau, và khi thay đổi mục đích sử dụng, sẽ xin phép đồng ý trước khi xử lý.
  - Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài(Quản lý tuyển dụng lao động nước ngoài, cấp nhân lực cho chủ sử dụng v.v)
  - Xử lý các vấn đề dân nguyện dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài

Điều 2(Xử lý thông tin cá nhân, thời gian lưu giữ, hạng mục xử lý)

 • Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài không sử dụng ngoài mục đích lưu trữ thông tin cá nhân thu thập được, các hạng mục thông tin cá nhân được xử lý như sau.
 • ※Trang web quản lý tuyển dụng lao động nước ngoài thu thập số chứng minh thư nhân dân(số đăng ký người nước ngoài) để xử lý sau khi gia nhập hội viên căn cứ theo khoản 2 điều 31(xử lý thông tin nhân biết cố hữu) thông tư luật liên quan tới tuyển dụng lao động nước ngoài để cung cấp dịch vụ.

Mục đích xử lý Hạng mục xử lý Thời gian lưu
Gia nhập hội viên trang web quản lý tuyển dụng người nước ngoài Hội viên pháp nhân/ cá nhân

Cần thiết) 1. Họ tên 2.Email 3. Phân biệt hội viên 4. Mật khẩu 5. Câu hỏi và câu trả lời mật khẩu

※Thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi: Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài không thu thập, xử lý thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi.

Hội viên lao động nước ngoài

(Cần thiết) 1. Họ tên 2.Email 3. Mật khẩu 4. Câu hỏi và câu trả lời mật khẩu
2 năm/ đến khi thoảt khỏi hội viên(Xác nhận đồng ý 2 năm 1 lần)
Mục đích vận hành file thông tin cá nhân Tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, file ghi âm nội dung tư vấn 5 năm

Điều 3(Cài đặt, vận hành thiết bị thu thập tự động thông tin cá nhân và hạng mục liên quan


Hạng mục thu thập Mục đích sử dụng
Địa chỉ website yêu cầu khi bạn vào trang chủ Giao tiếp thông suốt giữa website và người dùng, và phân tích thống kê
Địa chỉ IP của người dùng, loại yêu cầu trình duyệt và version protocol
Ngày vào trang web
Thông tin cookie Một phần nhỏ thông tin được gửi từ server cơ quan sử dụng để vận hành trang web tới trình duyệt web, khi người dùng truy cập vào website, máy tính của cơ quan này đọc nội dung cookie của người dùng để cung cấp dịch vụ được thông suốt
 • ※ Có thể từ chối lưu cookie thông qua các bước cái đặt option trên menu thông tin cá nhân như sau công cụ trên trình duyệt web < Internet Option >thông tin cá nhân, trường hợp từ chối lưu, có thể bị hạn ché sử dụng một phần dịch vụ được cung cấp bởi trang quản lý tuyển dụng người nước ngoài.

Điều 4(Hiện trạng file thông tin cá nhân)


Nhằm cung cấp dịch vụ quản lý lao động nước ngoài, công việc đang được xử lý và tên file thông tin cá nhân được xử lý thông qua trang web quản lý lao động nước ngoài như sau.


Tên file thông tin cá nhân
Cho phép tuyển dụng người nước ngoài Thông tin cơ bản lao động nước ngoài
Thông tin cơ bản lao động nước ngoài Thông tin hội viên thông thường lao động nước ngoài
File đào tạo định hướng Thông tin đào tạo định hướng lao động nước ngoài tuyển dụng đặc biệt(đồng bào H-2)
Thông tin đơn thi năng lực tiếng Hàn

※ Thông báo hạng mục đăng ký chi tiết của file thông tin cá nhân xin hãy kiểm tra tại menu tìm kiếm mục lục file cổng hỗ trợ tổng hợp bảo vệ thông tin cá nhân bộ phận hành chính tự trị (www.privacy.go.kr) →Dân nguyện thông tin cá nhân→Yêu cầu xem thông tin cá nhân v.v→mục lục file thông tin cá nhân.

Điều 5(Cung cấp cho bên thứ 3 thông tin cá nhân)

 • <Dịch vụ internet hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài > xử lý thông tin cá nhân của người dùng theo nguyên tắc được ghi rõ ở điều 1(Mục đích xử lý thông tin cá nhân), nếu không được sự đồng ý của người dùng trước, sẽ không xử lý quá phạm vi vốn có, hoặc sẽ không cung cấp thông tin cho người thứ 3. Tuy nhiên, có thể xử lý thông tin cá nhân trong các trường hợp sau.
 • -Trường hợp được đồng ý của chủ thể thông tin(trường hợp người thứ 3 đã từng được người dùng đồng ý cung cấp và công khai thông tin)
 • -Trường hợp các quy định đặc biệt khác
 • -Trường hợp do chủ thể thông tin hoặc người đại diện pháp nhân không thể thể hiện ý kiến hoặc không rõ địa chỉ nên không hỏi được ý kiến trước, đồng thời đây là trường hợp cần thiết vì sinh mạng, thân thể, tài sản của chủ thể thông tin hoặc người thứ ba
 • -Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân dưới dạng cá nhân đặc biệt không thể tìm hiểu được nếu cần thiết vì mục đích lập thống kê hoặc nghiên cứu học thuật v.v
 • -Sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích quy định hoặc nếu không cung cấp cho người thứ 3
 • -Trường hợp cần để cung cấp thông tin cho nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế nhằm thực hiện các hiệp định, hoặc thỏa thuận quốc tế
 • -Trường hợp cần thiết để đưa ra, duy trì khiếu kiện và điều tra tội phạm
 • -Trường hợp cần thiết để tiến hành công tác phán quyết của tòa án
 • -Trường hợp cần thiết để thi hành hình phạt, giam giữ, xử lý án treo
 • ※Viện chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh liên quan trong khi sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và nỗ lực để không sử dụng không đúng mục đích
 • <Dịch vụ internet hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài> yêu cầu bằng văn bản để có các biện pháp cụ thể cần thiết đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân khi sử dụng thông tin cá nhân, hoặc hạn chế mục đích sử dụng, phương pháp sử dụng, thời gian lưu, hình thức sử dụng v.v đối với cơ quan được cung cấp thông tin, cung cấp thông tin cá nhân tối thiểu tùy theo mục đích sử dụng và cung cấp thông tin.
 • Người cung cấp tài liệu thông tin cá nhân, mục đích sử dụng thông tin cá nhân, hạng mục cung cấp, pháp luật căn cứ v.v như sau
 • Download(tải về)

Điều 6(Ủy thác xử lý thông tin cá nhân)

 • <Dịch vụ internet hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài> ủy thác thông tin cá nhân như dưới đây để nâng cao dịch vụ, quy định các hạng mục cần thiết để thông tin cá nhân được quản lý an toàn khi ký kết hợp đồng ủy thác theo pháp lệnh liên quan.

Người được ủy thác Mục đích ủy thác Số điện thoại
(Công ty) Kaist Korea Phát triển, bảo trì hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài 02-833-1650
Esenpi soft Phát triển, bảo trì thống kê tuyển dụng người nước ngoài 02-3432-0992
Công ty Unis Tư vấn khách hàng, phòng tránh sử dụng thông tin không đúng đắn, dịch vụ hỗ trợ từ xa 1566-9797

Điều 7(Quyền lợi, nghĩa vụ và phương pháp tiến hành)

 • A. Chủ thể thông tin(Chỉ người đại diện trong trường hợp chủ thể thông tin dưới 14 tuổi) bất cứ lúc nào có thể thực hiện quyền lợi liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân như sau.
  • 1) Yêu cầu xem thông tin cá nhân
  • 2) Yêu cầu đính chính trong trường hợp có lỗi
  • 3) Yêu cầu xóa
  • 4) Yêu cầu dừng xử lý
 • B. Để thực hiện quyền lợi theo mục A, người dùng điền vào mẫu số 8 đính kèm theo nghị định luật bảo vệ thông tin cá nhân sau đó gửi bằng văn bản, thư điện tử, Fax v.v, chúng tôi sẽ thực hiện những yêu cầu này ngay lập tức không chậm trễ.
 • C. Trường hợp chủ thể thông tin yêu cầu xóa hoặc đính chính lỗi thông tin cá nhân, cho đến khi đính chính hoặc xóa xong, sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin tương ứng.
 • D. Thực hiện quyền lợi quy định ở khoản A có thể được thực hiện bởi người đại diện như người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp định của chủ thể thông tin. Trường hợp này phải xuất trình giấy ủy quyền theo mẫu số 11 đính kèm nghị định luật bảo vệ thông tin cá nhân.
 • E. Khi yêu cầu xem hoặc dừng xử lý thông tin thì quyền lợi của chủ thể thông tin có thể bị hạn chế căn cứ theo khoản 5 điều 35, khoản 2 điều 37 luật bảo vệ thông tin cá nhân.
 • F. Nếu trong trường hợp được quy định thông tin cá nhân như đối tượng bắt buộc phải thu thập thông tin ở pháp lệnh khác sẽ không yêu cầu đính chính và xóa được.
 • G. Yêu cầu xem, yêu cầu đính chính, xóa, yêu cầu dừng xử lý v.v sẽ kiểm tra xem đó là chủ thể thông tin hay có phải là người đại diện hợp pháp không.
  • ※[Mục 8 đính kèm nghị định thi hành luật bảo vệ thông tin cá nhân] Đơn yêu cầu (xem, đính chính, xóa, dừng xử lý) thông tin cá nhân
  • ※[Mục 11 đính kèm nghị định thi hành luật bảo vệ thông tin cá nhân] Giấy ủy quyền
 • H. Bộ phận tiếp nhận, xử lý và người phụ trách xem, đính chính, xóa, yêu cầu dừng xử lý như dưới đây.
  • - Bộ phận: Bộ phận bảo mật thông tin
  • - Người phụ trách: Trưởng bộ phận Yang Hee Jung

Điều 8(Hủy bỏ thông tin cá nhân)

 • Theo nguyên tắc, <Dịch vụ internet hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài> hủy bỏ thông tin cá nhân tương ứng trong trường hợp đã đạt được mục đích xử lý thông tin cá nhân.Tuy nhiên, trường hợp phải lưu theo luật khác thì sẽ không hủy. Quy trình, thời hạn, phương pháp hủy thông tin như sau.
 • A. Quy trình hủy bỏ: Thông tin người dùng nhập sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ sau khi lưu trong một thời gian nhất định theo phương thức nội bộ và pháp lệnh liên quan, sau khi đã đạt được mục đích.
 • B. Thời hạn hủy bỏ: Thông tin cá nhân sẽ bị hủy bỏ trong vòng 5 ngày kể từ ngày quá thời hạn lưu của thông tin cá nhân, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận định thấy không cần thiết phải xử lý thông tin cá nhân khi đã đạt được mục đích xử lý của thông tin cá nhân đó và thông tin cá nhân đó trở thành không cần thiết.
 • C. Phương pháp hủy bỏ:
  • - Trừng hợp hình thức file điện tử: Xóa vĩnh viễn theo phương pháp không thể phục hồi
  • - Trường hợp là giấy tờ ghi chép, in ấn, văn bản, và các loại phương tiện ghi chép khác không phải dạng file điện tử: Hủy hoặc đốt

Điều 9(Xử lý đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân)

 • <Dịch vụ internet hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài> đang xử lý về mặt kỹ thuật, quản lý, vật lý cần thiét để đảm bảo tính an toàn như dưới đây theo điều 29 「Luật bảo vệ thông tin cá nhân」
 • A. Lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ: Lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ căn cứ theo 「Tiêu chuẩn xử lý đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân」(Thông báo bộ phận hành chính tự trị mục 35 điều 2016) để thông tin cá nhân không bị mất, trộm cắp, rò gỉ, làm giả, thay đổi hoặc bị hư hại.
 • B. Quyền lợi của quyền tiếp cận: Trường hợp thay đổi người sử dụng thông tin cá nhân và cấp quyền tiếp cận cho người phụ trách công việc trong phạm vi tối thiểu cần thiết cho thực hiện quyền lợi tiếp cận đối với hệ thống xử lý thông tin cá nhân, ngay lập tức sẽ thay đổi hoặc mất hiệu lực đối với quyền hạn tiếp cận hệ thống xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra lập và tiến hành quy tắc để cài đặt mật khẩu an toàn, trường hợp nhập sai mật khẩu nhiều hơn số lần quy định, tiến hành xử lý kỹ thuật cần thiết để hạn chế tiếp cận hệ thống xử lý thông tin cá nhân.
 • C. Quản lý tiếp cận: Tiến hành quản lý tiếp cận hệ thống xử lý thông tin cá nhân bằng cách chặn IP truy cập, hạn chế sử dụng internet để tránh tiếp cận bất hợp pháp, sự cố phá hoạt thông qua mạng công nghệ thông tin, tìm ra điểm yếu 1 năm nhiều hơn 1 lần và xử lý v.v
 • D. Mật khẩu hóa thông tin cá nhân: Trường hợp chuyển thông tin nhận biết cố hữu, mật khẩu, thông tin bio qua mạng công nghệ thông tin hoặc chuyển qua phương tiện lưu bổ trợ, phải áp dụng thuật toán để đặt mật khẩu.
 • E. Lưu và kiểm tra lịch sử truy cập: Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài lưu, quản lý trên 6 tháng các lịch sử người có thông tin cá nhân truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân, kiểm tra lịch sử truy cập nửa quý 1 lần để đối phó với mất, trộm cắp, rò gỉ, làm giả, thay đổi thông tin cá nhân.
 • F. Tránh các chương trình có mã độc v.v: Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài cài đặt và vận hành chương trình bảo mật như phần mềm Vaccine có thể chống và diệt được các chương trình có mã độc.
 • G. Xử lý an toàn thiết bị đầu cuối dùng để quản lý: Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài tiến hành xử lý an toàn như chặn sử dụng thiết bị đầu cuối không được cho phép, cấm sử dụng ngoài mục đích vốn có, cài đặt chương trình bảo mật như Vaccine để chống các sự cố phá hoại thông tin cá nhân như rò gỉ thông tin cá nhân v.v
 • H. Xử lý an toàn vật lý: Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài quản lý thông tin cá nhân tại phòng điện toán có áp dụng quản lý bảo vệ vật lý, lưu giữ quản lý tại nơi an toàn có khóa đối với các tài liệu có thông tin cá nhân, phương tiện lưu hỗ trợ v.v
 • I. Xứ lý an toàn phòng tránh tai nạn, thiệt hại: Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài xây dựng và vận hành trung tâm khắc phục thiệt hại để khôi phục và backup hệ thống xử lý thông tin cá nhân bị phát sinh tai nạn, thiệt hại, xây dựng quy trình đối phó như xây dựng hướng dẫn đối phó với nguy cơ và kiểm tra định kỳ để bảo vệ hệ thống xử lý thông tin cá nhân phát sinh thiệt hại, tai nạn do cháy, bão lụt, đứt dây v.v
 • J. Hủy thông tin cá nhân: Dịch vụ quản lý tuyển dụng người nước ngoài sẽ tiến hành hủy thông tin cá nhân như các trường hợp sau.
  • 1) Hủy hoàn toàn(Đốt, hủy v.v)
  • 2) Xóa sử dụng thiết bị hủy chữ chuyên dụng
  • 3) Tiến hành chèn lên hoặc khởi tạo dữ liệu để không thể khôi phục dữ liệu, ngoài ra trường hợp chỉ hủy một phần thông tin cá nhân, nếu không hủy được theo phương pháp hủy ở mục 1, có thể hủy như sau
   • (1) Trường hợp file điện tử: Quản lý, giám sát để không thể khôi phục, hoặc sử dụng lại được sau khi đã xóa
   • (2) Trường hợp là giấy tờ ghi chép, in ấn, văn bản, và các loại phương tiện ghi chép khác không phải dạng file điện tử: Hủy hoặc đốt

Điều 10(Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân)

 • <Dịch vụ internet hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài> đã chỉ định cán bộ chịu trách nhiệm bảo vệ, cán bộ chuyên trách bảo vệ thông tin cá nhân để xử lý bất mãn liên quan tới điều này như sau. (Cán bộ chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân như khoản 1 điều 31 Luật bảo vệ thông tin cá nhân)

Phân loại Tên bộ phận Họ tên Số điện thoại E-mail
Cán bộ phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân Phòng vận hành thông tin số Trưởng phòng Im Jong Hun 1577-7114 ijhun9719@keis.or.kr
Cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực bảo vệ thông tin cá nhân Phòng nhân lực nước ngoài Trưởng phòng Im Jong Seon 1577-7114 sun777@keis.or.kr
Cán bộ phụ trách tổng quát bảo vệ thông tin cá nhân Phòng bảo mật thông tin Trưởng phòng Yang Hee Jung 1577-7114 ehdnal@keis.or.kr
 • Các cán bộ sẽ chỉ đạo, giám sát để thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp lệnh.

Điều 11(Phương pháp chế tài xâm hại quyền lợi)

 • Chủ thể thông tin có thể đăng ký giải quyết tranh chấp, hoặc tư vấn ở ủy ban hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân, trung tâm khai báo xâm hại thông tin cá nhân v.v. Ngoài ra có thể xin tư vấn ở các cơ quan như dưới đây về khai báo xâm hại thông tin cá nhân khác nữa
 • - Ủy ban hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân
 • - Trung tâm khai báo xâm hại thông tin cá nhân : (không cần mã quốc gia) 118 (http://privacy.kisa.or.kr)
 • - Phòng điều tra cyber sở kiểm soát : (không cần mã quốc gia) 1301 (http://www.spo.go.kr)
 • - Cục an toàn cyber sở cảnh sá : (không cần mã quốc gia) 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)

Điều 12(Thay đổi phương thức xử lý thông tin cá nhân)

 • Phương thức xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày thi hành, trường hợp thêm, xóa, đính chính của nội dung thay đổi theo pháp lệnh và phương thức này được thông báo trước ngày thi hành hạng mục thay đổi 7 ngày.
  • Số phiên bản phương thức xử lý thông tin cá nhân: :
  • Ngày thi hành: Ngày 25 tháng 6 năm 2018

Version number of privacy policy