Home > ສະມາຊິກ > PrivacyPolicyView

ສະມາຊິກ

<

ນະໂຍບາຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

March 15, 2013
Korea Employment Information Service

ນະໂຍບາຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

 • ລະບົບຂໍ້ມູນການຈ້າງງານສໍາລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດໃນປະເທດເກົາຫຼີ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທັງໝົດທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ ບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນຈະເກັບຮັກສາ ແລະ ປະມວນຜົນສະເພາະຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ.

ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຈັດການກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງ ຂໍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ຮຽບຮ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະລຸນາກວດສອບຢູ່ໜ້າທໍາອິດຂອງການບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄຣິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ປ້າຍໂຄສະນາໄປຫາເວັບໄຊທ໌ອື່ນ ຫຼື ເວັບໄຊທ໌ນະໂຍບາຍ ຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ໜ້າເວັບຂອງທ່ານ.

ມາດຕາ 1 (ຈຸດປະສົງຂອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກເໜືອຈາກຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້, ໃນເວລາມີການປ່ຽນແປງ ຈຸດປະສົງພວກເຮົາຈະຍອມຮັບຄວາມຍິນຍອມລ່ວງໜ້າ.
  - ບໍລິການຈັດຫາງານຕ່າງປະເທດ (ການເລືອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ, ການສະໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ນາຍຈ້າງ ແລະ ອື່ນໆ)
  - ການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບບໍລິການດ້ານການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 2 (ໃຊ້, ໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາ, ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • ບໍລິການຈັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບລວບລວມໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ທີ່ນອກເໜືອຈາກ ຈຸດປະສົງໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍງານຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຖືກປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
 • ※ໜ້າທໍາອິດຂອງການຈັດການຈ້າງງານໃນຕ່າງປະເທດ ການໃນສະໜອງການບໍລິການສາມາດເກັບກໍາ ແລະ ຈໍານວນ ລົງທະບຽນທີ່ຢູ່ (ເລກທະບຽນຄົນຕ່າງປະເທດ) ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກຕາມມາດຕາ 31-2 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຈ້າງງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຜົນ ລາຍການປະເມີນຜົນ ໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາ
ໜ້າທໍາອິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວ ບໍລິສັດ/ບຸກຄົນ

(ສິ່ງຈໍາເປັນ) 1. ຊື່ 2. ອີເມວ 3. ສະມາຊິກ 4. ລະຫັດຜ່ານ 5.ຖາມ-ຕອບ ກ່ຽວກັບລະຫັດຜ່ານ

※ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ: ການບໍລິການຈັດຫາງານຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ເກັບກໍາ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງເດັກ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ສະມາຊິກແຮງງານຕ່າງ ປະເທດ

Membru traballadór estranjeiru (presiza)

(ສິ່ງຈໍາເປັນ) 1. ຊື່ 2. ອີເມວ 3. ລະຫັດຜ່ານ 4. No. Pin Perguntans. Resposta
ຈົນກວ່າຖອນອອກຈາກ ສະມາຊິກ (ໄລຍະ 2 ປີ)
ຈາກໄຟລ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຈຸດປະສົງຂອງການດໍາເນີນງານ ຊື່ສ່ວນຕົວ, ຕິດຕໍ່ກໍລະນີສຸກເສີນ, ເລກທະບຽນ ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໄຟລ໌ ບັນທຶກໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 5 ປີ

ມາດຕາ 3 (ເນື່ອໃນກ່ຽວກັບການປະຕິເສດແລະການຕິດຕັ້ງ, ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໂອໂຕແມຕິກ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)


ລວບລວມລາຍການ ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້
ທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານຂໍໃນເວລາຢູ່ໜ້າທໍາອິດຂອງທ່ານ ການວິເຄາະສະຖິຕິ ແລະ ການສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ ກັບເວັບໄຊທ໌
ທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານ, ປະເພດ web ແລະ ພືໂລໂທໂຄຣ
ວັນທີ ແລະ ເວລາຢ້ຽມຢາມ
ຂໍ້ມູນຄູຄີ ເຊີເວີທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນການເວັບໄຊທ໌ ເປັນຂໍ້ມູນຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ສົ່ງໄປຍັງເບົຣາຄູຄີຂອງຜູ້ໃຊ້ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຄອມພິວເຕີຂອງສະຖາບັນໃຫ້ບໍລິການຢ່າງສະດວກໂດຍອ່ານເນື້ອໃນ ເບົຮາເວັບຄູຄີຂອງຜູ້ໃຊ້
 • ※ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງເວັບເບົຣາໃຫ້ໄປທີ່ ເຄື່ອງມື > ຕົວເລືອກອິນເຕີເນັດ > ໂດຍການຕັ້ງຄ່າຕົວເລືອກໃນເມນູຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ທ່ນສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະເກັບຮັກສາ ຄຸກກີ້ ໄດ້ ຖ້າທ່ານປະຕິເສດໜ້າທໍາອິດຂອງການຈັດການ ການຈ້າງງານຕ່າງ ປະເທດການບໍລິການບາງຢ່າງອາດຖືກຈໍາກັດ

ມາດຕາ 4 (ສະຖານະພາບຂອງໄຟລ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)


ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງປະເທດ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍາລັງຈັດການວຽກຜ່ານໜ້າເວັບທໍາອິດ ຂອງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງປະເທດ ຊື່ໄຟລ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນການໃນຊ່ວງເວລາຂອງທຸລະກິດມີດັ່ງນີ້


ຊື່ໄຟລ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ຂໍ້ມູນສໍາລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ເອກະສານຝຶກອົບຮົມແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈ້າງງານສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (H-2 ຄົນ ເກົາຫຼີ) ການຈ້າງງານພິເສດ
ແບບຟ້ອມສະໝັກສອບເສັງພາສາເກົາຫຼີ

※ ເພື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽບກັບເອກະສານຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ເວັບໄຊທ໌ສະໜັບສະໜູນການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ ສ່ວນບຸກຄົນໂດຍກະຊວງຂອງລັດຖະບານ (www.privacy.go.kr) → ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ → ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ → ກະລຸນາກວດເບິ່ງລາຍການເມນູຄົ້ນຫາເອກະສານຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ມາດຕາ 5 (ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແກ່ບຸກຄົນທີສາມ)

 • <ລະບົບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງປະເທດລະບົບອິນເຕີເນັດ > ໃນຫຼັກການຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຜູ້ໃຊ້ຈະຖືກປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 1 (ຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ), ຈະບໍ່ດໍາເນີນການເກີນຈາກຂອບເຂດເດີມ ຫຼື ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ານກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້.
 • - ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມທີ່ແຍກຕ່າງຫາກຈາກເລື່ອງຂໍ້ມູນ (ຖ້າຜູ້ໃຊ້ເຄີຍຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເປີດເຜີຍຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ)
 • - ຖ້າມີຂໍ້ກໍານົດພິເສດໃນກົດລະບຽບອື່ນໆ
 • - ເລື່ອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນການດໍາເນີນ ງານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດກ່ອນ ຖ້າເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າກະທໍາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດເລື່ອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, ຊັບສິນຂອງຜູ້ອື່ນ.
 • - ຖ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຂຽນສະຖິຕິ ແລະ ການວິໄຈ ທາງວິຊາການ.
 • - ຖ້າຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າຈຸດປະສົງອື່ນທີ່ນອກເໜືອຈາກຈຸດປະສົງທີ່ກໍານົດໄວ້ ຫຼື ຖ້າບໍ່ມອບໃຫ້ ບຸກຄົນທີສາມແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍອື່ນໄດ້.
 • - ສົນທິສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
 • - ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາສັບການສືບສວນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຮັກສາໄຟລ໌ໄວ້
 • - ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ
 • - ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດໝ້າທີ່ເປັນບັງຄັບ ປະເພດການຄຸມຂັງ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ
 • ※ພວກເຮາຈະພະຍາມປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
 • <ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດຕາມລະບົບອິນເຕີເນັດ> ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ວິທີນໍາໃຊ້, ໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາ ແລະ ເພື່ອສະໜອງ ມາດຕະການສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຢ່າງໜ້ອຍຕາມຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ການສະໜອງໃຫ້.
 • ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນບຸກຄົນ,ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ລາຍການທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍມີດັ່ງນີ້.
 • ດາວໂຫລດ

ມາດຕາ 6 (ແທນໃຊ້ຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • <ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດຕາມລະບົບອິນເຕີເນັດ>ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ກຳນົດເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນສາມາດຈັດການໄດ້ ຢ່າງປອດໄພ ໃນສັນຍາຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜູ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ບໍລິສັດ ກາອີສືທືເກົາຫຼີ ພັດທະນາ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບການຄຸ້ມຄອງການ ຈ້າງງານ ຕ່າງປະເທດ 02-833-1650
ບໍລິສັດ ເອສເອນພິໂຊພືທື ພັດທະນາ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາສະຖິຕິການຈ້າງງານ ໃນຕ່າງປະເທດ 02-3432-0992
ບໍລິສັດ ຢູນີເອສ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າ, ການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ, ບໍລິ ການສະໜັບສະໜູນໄລຍະໄກ 1566-9797

ມາດຕາ 7 (ວິທິການປະຕິບັດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • A. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (ກໍລະນີບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາອາຍຸ 14 ປີ ,ມີຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ) ສາມາດໃຊ້ສິດໃນການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
  • 1) ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
  • 2) ຖ້າມີຂໍ້ພິດພາດສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
  • 3) ຮ້ອງຂໍລົບ
  • 4) ຮອ້ງຂໍຢຸດປະຕິບັດ
 • B. ການນໍາໃຊ້ທີ່ສິດຕາມຂໍ້ (ກ) ອາດເຮັດເປັນຕົວອັກສອນອີເລັກໂຕຣນິກ, ອີເມວ, ໂທລະສານ (FAX) ແລະ ອື່ນໆຕາມແບບຟອມ 8 ຂອງກົດລະບຽບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ການດໍາ ເນີນການນີ້ອາດບໍ່ຊັກຊ້າ.
 • C. ຖ້າຫົວຂໍ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແກ້ໄຂ ຫຼື ລົບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຈົນກວ່າການແກ້ໄຂ ຫຼື ການລົບຈະສໍາເລັດສົມບູນ.
 • D. ການໃຊ້ສິດພາຍໃຕ້ຂໍ້ (A) ສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າທາງກົດໝາຍຂອງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ.
 • E. ການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການລະງັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນອາດຖືກຈໍາກັດຕາມຕາມມາດຕາ 35 (5) ແລະ ມາດຕາ 37 (2) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.
 • F. ບໍ່ສາມາດຂໍໃຫ້ລົບການຮ້ອງຂໍເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ລົບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ ຖ້າຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນອື່ນ ຫາກໄດ້ ລະບຸໄວ້ໃນກົດລະບຽບອື່ນໆ.
 • G. ພວກເຮົາຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າບຸກຄົນທີ່ຮ້ອງຂໍເຊັ່ນ: ຂໍອ່ານ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ລົບ, ອ່ານຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍລະງັບ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນຕາງໜ້າຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ※[ຂໍ້ກໍານົດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ເອກະສານຕິດຄັດເລກທີ 8] ການຂໍ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (ການທົບທວນຄືນ, ການແກ້ໄຂ, ການລົບ, ການລະງັບ)
  • ※[ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນລະບັບເລກທີ 11]
 • H. ການເບິ່ງ, ການແກ້ໄຂ, ການລົບ ແລະ ການຢຸດປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ພະແນກປະມວນຜົນ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ມີດັ່ງນີ້.
  • - ພະແນກ: ໜ່ວຍງານຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
  • - ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່: ຫົວໜ້າ Yang Hee-jeong

ມາດຕາ 8 (ການທໍາລາຍຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • <ລະບົບການຈັດການຈ້າງງານຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍການບໍລິການຜ່ານອິນເຕີເນັດ> ຈະທໍາລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໂດຍບໍ່ ຊັກຊ້າເມື່ອມີການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນໃນການເກັບຮັກສາໄວ້ ຕາມກົດ ໝາຍອື່ນໆ, ຂັ້ນຕອນ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ວິທີການທໍາລາຍມີດັ່ງນີ້.
 • A. .ຂັ້ນຕອນການປະຕິເສດ: ຂໍ້ມູນທີ່ໃສ່ໂດຍຜູ້ຖືກໃຊ້ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງຕາມນະໂຍບາຍ ພາຍໃນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍທັນທີ.
 • B. ເວລາທີ່ຈະທໍາລາຍ: ເມື່ອໄລຍະເວລາເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້ຜ່ານໄປແລ້ວພາຍໃນ 5 ວັນ ນັບຈາກວັນສິ້ນສຸດ ໄລຍະເວລາຮັກສາໄວ້ ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ເມື່ອຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນບໍ່ຈໍາເປັນ ພວກເຮົາ ທໍາລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃນ 5 ວັນນັບຈາກວັນທີ່ພິຈາລະນາວ່າເປັນການປະມວນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
 • C. ວິທີການທໍາລາຍ
  • - ກໍລະນີເປັນຮູບແບບໄຟລ໌ອີເລັກໂຕຣນິກ: ລົບຖາວອນເຊິ່ງບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້
  • - ບັນທຶນອື່ນໆນອກຈາກຮູບແບບໄຟລ໌ອີເລັກໂຕຣນິກ, ການພິມ, ການຂຽນ, ສໍາລັບການບັນທຶກອື່ນໆ: ການບົດ ຫຼື ການເຜົາ

ມາດຕາ 9 (ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • <ລະບົບການຈັັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດຜ່ານການບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ> ອີງຕາມມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ > ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບທາງເຕັກນິກ, ການບໍລິຫານດັ່ງນີ້
 • A. ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ: ການສູນເສຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ -ການໂຈລະກໍາ - ການຮົ່ວໄຫຼ - ການ ປ່ຽນແປງ ຫຼື ການລະເມີດ ແມ່ນຈະບໍ່ສູນເສຍ ມາດຕະການເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (ຄໍາຖະແຫຼ່ງຂອງ ລັດຖະບານສະບັບປີ 2016 -ເລກທີ 25) ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ.
 • B. ການຄຸ້ມຄອງສິດໃນການເຂົ້າເຖິງ: ການເຂົ້າເຖິງລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃນລະດັບຕໍ່າສຸດ ແມ່ນຈໍາເປັນ ສໍາລັບການປະຕິບັດງານ ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຕົວຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ພວກເຮົາຈະປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກການ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທັນທີ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງກົດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພ. ຖ້າທ່ານໃສ່ ຂໍ້ມູນບັນຊີ ຫຼື ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າຈໍານວນຄັ້ງທີ່ກໍານົດໄວ້ ການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງລະບົບປະມວນ ຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຈະເລີ່ມດໍາເນີນມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກທີ່ຈໍາເປັນ.
 • C. ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ: ການເຂົ້າເຖິງທີ່ຜິດກົດໝາຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດ, ການ ເຂົ້າເຖິງ IP, ການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ, ພວກເຮົາຈຶ່ງປະຕິບັດການຄວບຄຸມ ການເຂົ້າເຖິງລະບົບປະມວນ ຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໂດຍວິໄຈ ແລະ ວາງມາດຕະການດ້ານຄວາມສ່ຽງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ.
 • D. ການເຂົ້າເຖິງລະຫັດສ່ວນບຸກຄົນ: ການກໍານົດຂໍ້ມູນ, ລະຫັດຜ່ານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນເອກະລັກ ແມ່ນສົ່ງຜ່ານ ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂໍ້ມູນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການສົ່ງຜ່ານສື່ເກັບຂໍ້ມູນສໍາຮອງ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆເຂົ້າລະຫັດ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ ປະຕິບັດຄວາມປອດໄພ.
 • E. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການກວດສອບບັນທຶກການເຊື່ອມຕໍ່: ການບໍລິການຈັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຕົວຈັດ ການຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເກັບບັນທຶກການເຂົ້າເຖິງລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການສູນເສຍ, ການໂຈລະກໍາ, ການຮົ່ວໄຫຼ, ການປອມແປງ, ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງກວດສອບບັນທຶກກການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ.
 • F. ໂປຣແກມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນອື່ນໆ: ການບໍລິການຈັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດ ເປັນໂປຣແກມ ທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ໂປຣແກມຮັກສາຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ ຊອບແວປ້ອງກັນໄວຣັສ.
 • G. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງການບໍລິຫານຈັດການ: ການບໍລິການຈັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປ້ອງກັນການ ລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເຊັ່ນ ການຮົ່ວໄຫຼຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພເຂົ້າ ໃນການນໍາໃຊ້ ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກເໜືອຈາກຈຸດປະສົງຕົ້ນສະບັບ ແລະ ອື່ນໆ.
 • H. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງຂໍ້ບັງຄັບ: ການບໍລິການຈັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດ ເປັນລະບົບປະມວນຜົນ ຂໍ້ມູນ ສວນບຸກຄົນເຊິ່ງຈັດການຢູ່ໃນຫ້ອງຄອມພິວເຕີທີ່ມີການຄວບຄຸມທາງຂໍ້ບັງຄັບ, ເອກະສານທີ່ປະກອບມີຂໍ້ມິນສ່ວນບຸກຄົນ, ສື່ບັນທຶກຂໍ້ມູນເສີ່ມ ແລະ ອື່ນໆ ພວກເຮົາເກັບຮັກສາໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພດ້ວຍອຸປະກອນລ໋ອກ.
 • I. ໄພພິບັດ-ການກະກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດ: ການບໍລິການຈັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດກໍລະນີໄພພິບັດ ຫຼື ເກີດໄພພິບັດ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງສູນກູ້ໄພພິບັດໄວ້ຮັບຮອງ ແລະ ກູ້ຄືນລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ເກີດໄພພິບັດເຊັ່ນ: ໄຟໄໝ້, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການເວລາ. ກໍລະນີທີ່ເກີດໄພພິບັດພວກເຮົາໄດ້ມີມາດຕະການ ໃນການແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ຄູ່ມືການຕອບສະໜອງຕໍ່ວິກິດການ ເພື່ອປ້ອງກັນລະບົບປະມວນຜົນຂອງຂໍ້ມູນສວນບຸກຄົນ ແລະ ກວດກາເບິ່ງຢ່າງສະໜໍ່າສະເໜີ.
 • J. ການທໍາລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ: ການບໍລິການຈັດການງານສໍາລັບຕ່າງປະເທດອາດທໍາລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເຊິ່ງເຮົາຈະ ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້.
  • 1) ການທໍາລາຍບແບບສົມບູນ: (ເຜົາ, ບົດ ແລະ ອື່ນໆ)
  • 2) ການລົບໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ
  • 3) ການປະຕິບັດໂດຍການເຊັດ ຫຼື ຂຽນທັບ ເພື່ອປ້ອງກັນການບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກູ້ຄືນ ແລະ ຖ້າທ່ານທໍາລາຍສະເພາະ ຂໍ້ມູນສວ່ນບຸກຄົນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາທີ່ຈະທໍາລາຍຕາມມາດຕາ 1 ເຮົາຈະດໍາເນີນມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ ໄປນີ້:
   • (1) ກໍລະນີໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກ: ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານລົບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແລ້ວປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີານສໍາເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້
   • (2) ກໍລະນີການບັນທຶກ, ພິມ, ຂຽນ ແລະ ສິ່ງບັນທຶກອື່ນໆ: ລົບຊິ້ນສ່ວນໂດຍການປົກປິດ ແລະ ອື່ນໆ

ມາດຕາ 10 (ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • <ລະບົບການຈັັດການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດຜ່ານການບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ> ເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຈັດການການຮ້ອງຂໍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຕາມມາດຕາ 31 (1) ຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຜູ້ຄົນ)

ປະເພດ ຊື່ພະແນກ ຊື່ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ອີເມວ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫ້ອງການປະຕິບັດງານ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫ້ອງຫົວໜ້າ ອິມ ຈົງ ຮູນ 1577-7114 ijhun9719@keis.or.kr
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທີມງານແຮງງານຕ່າງ ປະເທດ ຫົວໜ້າທີມ ອີ ຈົງ ຊອນ 1577-7114 sun777@keis.or.kr
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການຄຸ້ມ ຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ທີມຮັກສາຄວ າມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູ ນສ່ວນບຸກຄົນ ຫົວໜ້າທີວ ຢັງ ຮີ ຈອງ 1577-7114 ehdnal@keis.or.kr
 • ພວກເຮົາຮັກສາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະເໝີເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການລວຍລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ເກັບຕາມກົດໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 11 (ວິທິການແກ້ໄຂການລະເມີດສິດ)

 • ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ເລື່ອງຂໍ້ມູນແມ່ນຄະນະກໍາມະການອາດຈະ ແກ້ໄຂມີຂໍ້ພິດພາດທາງ ດ້ານຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທາງອິນເຕີເນັດເກົາຫຼີ ແລະ ທ່ານສາມາດຍື່ນຂໍໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ພິດພາດ ຫຼື ປຶກສາຫາລືໄດ້, ນອກຈາກນີ້ ໃນການລາຍງານ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆ, ກະລຸຖນາຕິດຕໍ່ ໜ່ວຍງານຕໍ່ໄປນີ້.
 • - ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ພິດພາດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
 • - ສູນແຈ້ງການລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ : (ບໍ່ມີລະຫັດພື້ນທີ່)) 118 (http://privacy.kisa.or.kr)
 • - ພະແນກສືບສວນ, ໄອຍະການສູງສຸດ : (ບໍ່ມີລະຫັດພື້ນທີ່)) 1301 (http://www.spo.go.kr)
 • - ສໍານັກງານຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດ Cyber : (ບໍ່ມີລະຫັດພື້ນທີ່)) 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)

ມາດຕາ 12 (ການປ່ຽງແປງoະໂຍບາຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ)

 • ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຖ້າມີການເພີ່ມເຕີມ, ລົບ ແລະ ແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ລ່ວງໜ້າ 7 ວັນກ່ອນການ ບັງຄັບໃຊ້ການປ່ຽນແປງ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຜ່ານການປະກາດ
  • ເລກທິversion ນະໂຍບາຍ ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ :
  • ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້: ວັນທີ 25 ເດືອນ 6 ປີ 2018

Version number of privacy policy