Home > ສະມາຊິກ > Sign up

ສະມາຊິກ

ລົງທະບຽນ

ລົງທະບຽນ

ເລືອກການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ*
  • 1.ລະຫັດຂອງ EPS-TOPIK: ເລກລຳດັບ 16 ໂຕ ແລະ ເລກທີເອກະສານຜົນຕອບຮັບຈະອອກມາ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ປະກາດຜົນຂອງ EPS-TOPIK ແລ້ວ.
       (ຕົວຢ່າງ: 0012011P20000001)
  • ເລກທີໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ເລກທີບັດປະຈຳຕົວ: ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນໃບສະຫມັກ EPS-TOPIK.