Home > Hộiviên > Tìm ID/PW

Hộiviên

Tìm ID/PW (EPS-TOPIK ID + Số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư)

Tìm ID

Tìm ID
EPS-TOPIK **
Số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư **

Tìm mật mã

Tìm mật mã
Login ID **
EPS-TOPIK **
Số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư**

Tìm ID/PW (ngày tháng năm sinh + Số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư)
Do Use the Webpage of Member's mother country.

Tìm ID

Tìm ID
Ngày tháng năm sinh * *
Số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư **

Tìm mật mã

Tìm mật mã비밀번호 찾기
Login ID **
Ngày tháng năm sinh * *
Số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư**