Home > Quyền lợi và nghĩa vụ > Bảo hiểm

Quyền lợi và nghĩa vụ

Bốn loại bảo hiểm xã hội

4대사회보험
Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp Đối tượng tham gia
- Công ty hay doanh nghiệp thuê nhiều hơn một nhân công
- Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp và Bảo hiểm việc làm : áp dụng với công trình xây dựng có tổng chi phí xây dựng từ 20 triệu Won trở lên.'
(Trừ trường hợp các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông -lâm- ngư nghiệp và nội trợ thuê từ 4 nhân công trở xuống)
Bảo hiểm việc làm
Bảo hiểm sức khỏe Đối tượng tham gia
Dành cho các lao đông ở các công ty bắt buộc áp dụng Luật bảo hiểm sức khỏe toàn dân.
Bảo hiểm phúc lợi lương hưu quốc dân Đối tượng tham gia
Chỉ dành cho lao động nước ngoài của các nước bắt buộc tham gia bảo hiểm dựa trên sự trao đổi thỏa thuận giữa các quốc gia.
Hiện trạng áp dụng bảo hiểm phúc lợi lương hưu của các quốc gia
- Nước bắt buộc áp dụng bảo hiểm: Indonesia, Philippines, Sri-lanka, Thái Lan
- Nước có thể miễn tham gia bảo hiểm (lao động khi đã tham gia bảo hiểm này ở nước mình thì có thể được miễn tham gia): Trung Quốc, Mông Cổ, Uzbekistan. Lao động sẽ phải xin miễn tham gia bảo hiểm bằng cách gửi fax giấy chứng nhận đã tham gia bảo hiểm (Giấy chứng nhận đã chi trả bảo hiểm) cho Cơ quan lương hưu quốc gia.
Nước không áp dụng bảo hiểm: Việt Nam, Campuchia, Paksitan, Bangladesh, Nepal, Myanmar
- Not applying nation : Vietnam, Cambodia, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar
Việc hoàn trả lại trọn gói số tiền lương hưu và chi trả tiền bảo hiểm lương hưu cho gia quyến của những lao động bị thiệt mạng
- Áp dụng với các nước có tham gia bảo hiểm.