Home > Right/Duty > ປະໄພສັງຄົມ 4 ສາຂາໃຫຍ່

Right/Duty

ປະໄພສັງຄົມ 4 ສາຂາໃຫຍ່

4대사회보험
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດທາງອຸດສະຫະກຳ ເປົ້າໝາຍການເຂົ້າຮ່ວມ
- ບໍລິສັດ ຫລື ທຸລະກິດທີ່ຈ້າງພະນັກງານປະຈຳຫລາຍກວ່າ 1 ຄົນຂຶ້ນໄປ
- ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດທາງອຸດສະຫະກຳ ⋅ ປະກັນໄພການຈ້າງງານ: ວຽກກໍ່ສ້າງຫລາຍກວ່າ 20,000,000 ວອນ ຂອງມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ (ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດທີ່ຈ້າງພະນັກງານໜ້ອຍກວ່າ ຫລື ເທົ່າກັບ 4 ຄົນໃນທຸລະກິດການກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ການປະມົງ ແລະ ການຮັກສາອານາໄມເຮືອນ)'
ປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ປະກັນໄພການຈ້າງງານ
ເປົ້າໝາຍການເຂົ້າຮ່ວມ ເປົ້າໝາຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ພັນທະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ
ເປົ້າໝາຍການເຂົ້າຮ່ວມ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ນຳໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ສະໝັກແລ້ວ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດນັ້ນໆ.
ສະຖານະການສະໝັກກອງທຶນບຳນານແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ.
- ປະເທດທີ່ມີສິດທິໃນການນຳໃຊ້: ພິລິປິນ, ສີລັງກາ ແລະ ໄທ
- ປະເທດທີ່ຍົກເວັ້ນຮ່ວມກັນ (ຖ້າຮ່ວມກັນໃນປະເທດ, ການຍົກເວັ້ນເປັນໄປໄດ້): ຈີນ, ມົງກີລີ, ອຸດສະເບກິສຖານ
· ການສະເໜີຂໍຍົກເວັ້ນຮ່ວມກັນໂດຍການຍື່ນໜັງສືຢັ້ງຢືນການຈ່າຍຕໍ່ກອງທຶນບຳນານແຫ່ງຊາດໂດຍທາງແຟັກ
- ປະເທດທີ່ສະໝັກບໍ່ໄດ້ມີີ: ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ປາກີສະຖານ, ບັງກະລາເດດ, ເນປານ ແລະ ພະມ້າ
ກອງທຶນບຳນານແຫ່ງຊາດຈະຈ່າຍໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຄົນບຳນານທີ່ມີການສູນເສຍ
- ສະໝັກສະເພາະປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ