Home > ການສະໜັບສະໜູນ > ການສະໜັບສະໜູນຈັດການຊົ່ວຄາວແມ່ນຫຍັງ?

ການສະໜັບສະໜູນ

ໂຄງການກັບບ້ານຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ຫ້ອງການ HRD ຂອງເກົາຫລີສະໜັບສະໜູນໂຄງການກັບບ້ານຢ່າງມີຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຄົນງານຕ່າງດ້າວຜູ້ທີ່ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຕັ້ງໂຕໃນປະເທດຂອງຕົນເອງ.

Happy Return Program
ກ່ອນກັບບ້ານ ຫຼັງຈາກກັບບ້ານ
 • ຈັດຕັ້ງການນຳສະເໜີໂຄງການກັບບ້ານຢ່າງມີຄວາມສຸກ
 • ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສີມືແຮງງານ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ຄົນງານຕ່າງດ້າວຜູ້ທີ່ຈະກັບບ້ານ
 • ການແນະນຳວຽກໃໝໃຫ້ກັບຄົນງານຕ່າງດ້າວຜູ້ທີ່ຈະກັບບ້ານ
  • - ເວັບໄຊທ໌ສຳລັບຄົນງານຕ່າງດ້າວຜູ້ທີ່ຈະກັບບ້ານ ແລະ ຢາກຊອກວຽກເຮັດ(http://eps.hrdkorea.or.kr)
 • ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ
  • - ປະກັນໄພຮັບປະກັນການເດີນທາງ, ປະກັນໄພຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການກັບບ້ານ
 • ວຽກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນງານຜູ້ທີ່ກັບບ້ານ
  • - ຈັດເທດສະການຫາງານສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານ ແລະ ຄົນງານ
 • ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນຄົນງານຜູ້ທີ່ກັບບ້ານດ້ວຍກັນ
  • - ຈັດກອງປະຊຸມ, ເຮັດເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງຊຸມຊົນ, ສົນທະນາບັນຫາຂ່າວຂອງເກົາຫລີ, ບັນລະຍາຍກິດຈະກຳສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕົ້ນ