Home > ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຈ້າງງານ > ການຝຶກງານຂັ້ນຕົ້ນ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຈ້າງງານ

ການຝຶກງານຂັ້ນຕົ້ນ

ວິຊາທີ່ຈະຝຶກງານຂັ້ນຕົ້ນ

  • ຄົນງານຕ່າງດ້າວຜູ້ທີ່ເຊັນສັນຍາແຮງງານກັບຜູ້ຈ້າງງານເກົາຫລີ

ໄລຍະເວລາຂອງການຝຶກງານຂັ້ນຕົ້ນ

  • 45 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງງານ

ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກງານຂັ້ນຕົ້ນ

  • ການຮຽນພາສາເກົາຫລີ
  • ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບວັດທະນາທຳເກົາຫລີ
  • ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລະບົບການອະນຸຍາດໃນການຈ້າງງານ
  • ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອຸດສະຫະກໍາ
  • ການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານອຸດສະຫະກຳ

ສະຖາບັນຝຶກງານຂັ້ນຕົ້ນ

  • ການຝຶກງານຂັ້ນຕົ້ນສາມາດປະຕິບັດຢູ່ຕາມສະບັນສາທາລະນະຕ່າງໆ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍອົງການງົບປະມານແຫ່ງຊາດພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ
  • ສະຖານບັນຝຶກງານແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງແຮງງານ (MOL) ຂອງເກົາຫລີ ໃນບັນດາອົງການທີ່ຖືກແນະນໍາຈາກ ສປປ ລາວ