ภาพรวม

Home > ภาพรวม > การคัดเลือกคนงานต่างชาติทั่วไป(E-9) - ขั้นตอนการเข้าประเทศ

การคัดเลือกคนงานต่างชาติทั่วไป(E-9) - ขั้นตอนการเข้าประเทศ

01 .ตัดสินใจนโยบายสำคัญ เช่น การกำหนดโควต้าและ เลือกประเทศส่งออก

 • ดำเนินการและตัดสินใจโดยคณะกรรมการนโยบายต่างชาติ (แต่งตั้งโดยสำนักรัฐมนตรี)
  - กำหนดเกี่ยวกับโควต้าการรับคนงานต่างชาติ กับประเภทงานที่รับ, เลือกประเภทที่ส่งออก

02 .เซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจการส่งแรงงาน(รัฐบาลประเทศเกาหลี↔รัฐบาลประเทศที่ส่งออก)

 • เซ็นสัญญาบันทึกควาวมเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศเพื่อ ป้องกันการแทรกแซงในขบวนการจัดส่ง
 • ตัดสินใจการต่อสัญญา

03 .การทำรายขื่อคนหางาน(ประเทศส่งออก↔รัฐบาลเกาหลี)

 • ประเทศส่งออก(หน่วยงานรัฐ) เลือกคนงาน ตามผลการสอบภาษาเกาหลี, ผลสอบ ทักษะการทำงาน, ประสบการณ์
 • สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อนุมัติการจัดทำรายชื่อคนหางาน จากรัฐบาลประเทศส่งออก

04 .การคัดเลือกคนงานต่างชาติและการออกใบอนุญาติการจ้างงาน (นายจ้าง ↔ กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน)

 • นายจ้างสามารถลงทะเบียนอนุญาติจ้างงานได้ที่ศูนย์สนับสนุน การจ้างงานในกรณืที่ไม่สามารถจ้างคนงานเกาหลีได้(3วัน∼7วัน)เพื่อปกป้องโอกาสการจ้างงานของคนเกาหลี
 • ศูนย์สนับสนุนการจ้างงานรับรองคนงานต่างชาติที่ตรงตาม เงื่อนไขในรายชื่อคนหางาน (3ครั้ง)
 • ใบอนุญาติจ้างงานจะออกให้เมื่อมีการเลือกผู้มีคุณสมบัติสมบัติจากคนหางานที่ถูกนายจ้างรับรอง

05 .การเซ็นสัญญาจ้าง (นายจ้าง ↔ คนงานต่างชาติ)

 • นายจ้างใช้มาตฐานสัญญาจ้างแล้วเซ็นสัญญากับคนหางาน(คนงานต้องเข้าใจเงื่อนไขการทำงาน เช่น เงินเดือน เวลาทำงาน วันหยุด สถานที่ทำงาน และระยะเวลาของสัญญา)

06 .การออกหมายเลขวีซ่า(นายจ้าง ↔ กระทรวงยุติธรรม)

 • นายจ้างส่งใบอนุญาติการจ้างงาน, มาตฐานสัญญาจ้างและ ออกเลขวีซ่าที่กระทรวงมหาดไทย

07 .การเข้าประเทศของคนงานต่างชาติ (นายจ้าง ↔ คนงานต่างชาติ)

 • นายจ้างส่งเลขวีซ่าให้คนงานต่างชาติ, คนงานต่างชาติรับวีซ่าทำงาน (E-9) จากหน่วยงานที่ประจำอยู่ในประเทศ
 • คนงานต่างชาติที่เข้าในประเทศเกาหลีจะได้รับการอบรมการทำงาน (20 ชั่วโมง ขึ้นไป)

08 .การจัดการการจ้างงาน(กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน)การจัดการการพำนักชั่วคราว (กระทรวงยุติธรรม)

 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างชาติในสถานที่ทำงาน (กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน)
 • จัดเตรียมเรื่องของการใช้คำปรึษา, การอบรมฟรี, การให้บริการ (กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน, สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี, กลุ่มงานอุตสาหกรรม)
 • เมื่อมาเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่น การปิดตัวของ บริษัท การค้างจ่ายเงินเดิอน สามารถเปลี่ยนที่ทำงานได้ (กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน)
 • อำนาจการจัดการการเข้าออกประเทศ,กระทรวงยุติธรรม และจัดตั้งระบบระหว่างกระทรวงการจ้างงานและแรงงานและกระทรวงยุติธรรม