Home > Right/Duty > ສິດທິທາງກົດໝາຍ

Right/Duty

ພັນທະທາງກົດໝາຍ

ການສຳເລັດການຝຶກງານ

 • ຄົນງານຕ່າງດ້າວທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສຳເລັດການຝຶກກງານທີ່ດຳເນີນໂດຍສະຖາບັນຝຶກງານທີ່ຮັບເອົາຜູ້ກ່ຽວໄປ ສ. ເກົາຫລີ

ການກວດສຸຂະພາບ

 • ຄົນງານຕ່າງດ້າວທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ກວດສຸຂະພາບໃນຊ່ວງທີ່ຝຶກງານ
 • ສຳລັບຜູ້ທີ່ກວດສຸຂະພາບບໍ່ຜ່ານຕ້ອງໄດ້ກວດອີກຄັ້ງທີສອງ. ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຍັງກວດສຸຂະພາບບໍ່ຜ່ານໃນຄັ້ງທີສອງ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ກັບບ້ານ.

ການລົງທະບຽນປະກັນໄພໃນ 4 ສາຂາໃຫຍ່ຂອງ EPS

 • ຄົນງານຕ່າງດ້າວຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນປະກັນໄພກັບ 4 ສາຂາໃຫຍ່ຂອງ EPS ໃນຊ່ວງເວລາຝຶກງານ (ການປະກັນໄພຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜົນຕອບແທນ, ປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍ)
  - ການປະກັນໄພຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜົນຕອບແທນແມ່ນສຳລັບປີ້ຍົນເວລາຄົນງານຕ່າງດ້າວເດີນທາງກັບບ້ານ
  - ການປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນລວມການບາດເຈັບບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຕອນເຮັດວຽກ ແລະ ການຕິດເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ

ການຕໍ່ອາຍຸຂອງສັນຍາແຮງງານ ແລະ ການອະນຸຍາດຕໍ່ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ

 • ໃນເມື່ອສັນຍາແຮງງານໝົດກຳນົດ, ສັນຍາແຮງງານຄວນໄດ້ຮັບການຕໍ່. ຖ້າສັນຍາແຮງງານໄດ້ຮັບການຕໍ່ແລ້ວ, ການຕໍ່ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງເຂດນັ້ນໆ

ການປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກ

 • ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເລີ່ມເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທີ່ຕົນເອງໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານ
 • ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ສາມາດປະຖີ້ມບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຕົນ ໂດຍປະສະຈາກເຫດຜົນສຳອັນສົມຄວນລັບການໄປເຮັດວຽກບ່ອນໃໝ່
 • ການຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນມີຄວາມຈຳກັດ