Home > Thủ tục xin việc > Kí kết hợp đồng lao động

Thủ tục xin việc

Ký kết hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động tiêu chuẩn

 • Khi ký kết hợp đồng lao động giữa chủ sử dụng lao động và lao động nước ngoài, thì sử dụng hợp đồng lao động tiêu chuẩn.
 • Nội dung của hợp đồng lao động
  • - Thời hạn hợp đồng lao động
  • - Các điều khoản về địa điểm làm việc, nội dung công việc
  • - Các điều khoản về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, ngày nghỉ lễ
  • - Các điều khoản về các mục tiền lương, thời gian và cách thức chi trả
  • - Các điều khoản khác về điều kiện làm việc mà chủ sử dụng lao động và lao động nước ngoài cần tự thỏa thuận và quyết định
 • Thời gian thử việc tối đa là 3 tháng, và được tính tử ngày chính thức bắt đầu làm việc. Trong thời gian thử việc, lao động nước ngoài được trả số tiền lương ít nhất là bằng mức tiền lương tối thiểu khấu trừ đi 10%.
 • Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày người lao động nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Cách thức ký kết hợp đồng

 • Khi lao động nước ngoài được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển chọn, hợp đồng lao động tiêu chuẩn sẽ được Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc chuyển cho Cơ quan phái cử lao động.
 • Cơ quan phái cử lao động sẽ giải thích về nội dung hợp đồng lao động cho người lao động đã được chọn, xác định về quyết định ký kết hợp đồng của người lao động và thông báo cho Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc.

Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động

 • Kể từ sau khi ký hợp đồng lao động, nếu hợp đồng lao động bị hủy bỏ do phía lao động nước ngoài, thì lao động đó sẽ bị hạn chế việc xin việc trong một năm.
 • Nếu lao động nước ngoài không đồng ý với nội dung của hợp đồng lao động, thì chỉ được từ chối ký kết hợp đồng lao động một lần; nếu người lao động từ chối hai lần, thì sẽ bị hạn chế tìm việc trong một năm.