Home > Tóm tắt > Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm > Bảo hiểm tiền bảo chứng

Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm

Bảo hiểm tiền bảo chứng (Guarantee Insurance)(Chủ sử dụng tham gia bảo hiểm)
Bảo hiểm tiền lương chưa thanh toán đã được ghi trong hợp đồng lao động(giới hạn 2 triệu won)


Tố tụng hành chính khác biệt

  1. Doanh nghiệp thuê ít hơn 300 lao động thường xuyên
  2. Doanh ngiệp không áp dụng Luật bảo lãnh lương (Trừ những doanh nghiệp liên quan đến xây dựng áp dụng phương pháp tuyển dụng đặc biệt)

Thời hạn tham gia

  • Trong vòng 15 ngày tính từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực

Hồ sơ tham gia

  • 1bản Hồ sơ tham gia bảo hiểm cấp phép

Thanh toán cho người lao động nước ngoài

  • Xác nhận và thông báo về tình trạng chậm lương cho cơ quan quản lý lao động → hủy bỏ hợp đồng lao động do tình trạng chậm lương và thay đổi nơi làm việc → nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Xêun→ Công ty bảo hiểm bồi thường

Hoàn lại (Chủ sử dụng)

  • Trong trường hợp giấy phép tuyển dụng hết hạn, người lao động xuất cảnh, bỏ ngang dù không bị chậm lương thì chủ sử dụng sẽ được hoàn lại tiền bảo hiểm chưa thông qua không bao gồm tiền bảo hiểm đã thông qua (hoặc phí bảo hiểm thấp nhất) trong phí bảo hiểm đã nộp
    ※ Nộp đơn xin hoàn lại phí bảo hiểm, chứng minh thư nhân dân, đăng kí con dấu, giấy chứng nhận đăng kí con dấu, gửi yêu cầu cho chi nhánh của công ty bảo hiểm Xêun