Home > Tóm tắt > Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm > Bảo hiểm hết hạn xuất cảnh

Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm

Bảo hiểm hết hạn xuất cảnh (Departure Guarantee Insurance)(Chủ sử dụng tham gia bảo hiểm)
Bảo hiểm tiết kiệm tiền lương hưu hàng tháng theo tiêu chuẩn tiền lương ghi trong hợp đồng, (thủ tục giải quyết thôi việc) tiền lương hưu – tiền bảo hiểm = tiền chênh lệnh


Đối tượng tham gia

  • Chủ sử dụng tuyển dụng lao động nước ngoài còn thời hạn làm việc hơn 1 năm, có nhiều hơn 5 lao động thường xuyên (trừ những doanh nghiệp liên quan đến xây dựng sử dụng các phương pháp tuyển dụng đặc biệt)

Thời hạn tham gia

  • Trong vòng 15 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực

Hồ sơ tham gia

  • 1 bản hợp đồng bảo hiểm, 1 mẫu đơn rút tiền tự động, 1 bản sao thẻ tài khoản ngân hàng (đứng tên người lao động hay chủ sử dụng)

Hoàn lại (Chủ sử dụng)

  • Trường hợp người lao động bỏ ngang hoặc làm việc ít hơn 1 năm Chủ sử dụng nộp cho Trung tâm an ninh việc làm giấy khai báo thay đổi tuyển dụng lao động nước ngoài Nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Samsung
  1. Trường hợp xuất cảnh sau khi làm việc hơn 1 năm và không bỏ ngang: Người lao động nộp cho Trung tâm an ninh việc làm giấy khai báo dự định xuất cảnh → nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Samsung
  2. Trường hợp thay đổi nơi làm viêc sau khi làm việc hơn 1 năm: Người lao động nộp cho Trung tâm an ninh việc làm đơn đăng kí thay đổi nơi làm việc Nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Samsung