หน้าแรก & > ภาพรวม > แนะนำประเภทงาน > งานก่อสร้าง

แนะนำประเภทงาน

งานก่อสร้าง


คำจำกัดความ

  • การก่อสร้างอาคาร โดยแบ่งได้เป็นงานก่อสร้างทั่วไปและงานก่อสร้างพิเศษ

รายละเอียดของงาน

  • คนงานต่างชาติสว่นใหญ่ทำงานตาม บริษัทก่อสร้างพิเศษที่ก่อสร้างเกี่ยวกับสาธารณสังคมเช่น สนามบิน,รางรถไฟ, ถนน, ท่าเรือ, โรงไฟฟ้า

เวลาทำงาน

  • เดือนมีนาคม-พฤศจิกายนทำงานเวลา 07:00~18:00, ฤดูหนาวธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ทำงานเวลา 08:00~17:00 แตกต่างกันตามประเภทของบริษัท, กรุณาดูในตอนเซ็นสัญญาจ้าง

เงินเดือน

  • มีการจ่ายเงินตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง เช่นตามกฎค่าจ้างขั้นต่ำและกฎหมายมาตฐานการจ้างงาน การทำงานนอกเวลา, การทำงานวันหยุด

อื่นๆ

  • วันจ่ายเงินเดือน, การจัดที่พักและอาหาร กรุณาดูจากเงื่อนไขสัญญาจ้างตามแต่ละบริษัท