หน้าแรก & > ภาพรวม > คำแนะนำ ปร ะกัน ทั้ง 4 ใ นระบบ EPS ใน แต่ละประเภท > ประกันรับรองการออกนอกประเทศ

แนะนำประกันอนุญาติการจ้างงานทั้ง 4 แต่ละประเภท

ประกันรับรองการออกนอกประเทศ(Departure Guarantee Insurance)(นายจ้างทำประกัน)=นายจ้าง
เป็นการสะสมเงินบำนาญทุกเดือนโดยมาตฐานการจ่ายที่ชัดเจนในสัญญาจ้างงาน (ขั้นตอนการคำนวณเงินบำนาญ) เงินบำนาญ-เงินประกัน = จ่ายเบี้ยประกัน


กลุ่มที่ทำประกัน

  • ธุรกิจที่จ้างงานคนงาน 5 คนขึ้นไป หรือนายจ้างที่จ้างคนงานต่างชาติในระยะเวบาเกินกว่า 1 ปี

ช่วงที่ทำประกัน

  • ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สัญญาจ้างมีผล

เอกสารที่ใช้

  • สัญญาการทำประกัน 1 ชุด, สำเนาแบบฟอร์มการถอนเงินอัตโนมัติ 1 ชุด, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อบริษัทหรือนายจ้าง)

การคืนเงิน (สำหรับนายจ้าง)

  • คนงานต่างชาติที่ทำงานไม่ถึง 1 ปีแล้วหลบหนีออกจากที่ทำงาน ➜นายจ้างส่งเอกสารเปลี่ยนแปลง การจ้างงานคนงานต่างชาติที่ศูนย์ความปลอดภัยการจ้างงาน➜ส่งคำร้องขอรับเงินประกันที่บริษัท ประกันซัมซุงขอรับเงินคือ (สำหรับคนงานต่างชาติ)
  1. เมื่อทำงานเกิน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนที่ทำงาน : คนงานต่างชาติส่งเอกสารกำหนดการออกนอกประเทศ ที่ศูนย์ความปลอดภัยการจ้างงาน→ส่งคำร้องขอรับเงินประกันที่บริษัทประกันซัมซุง
  2. หลังจากทำงานไป 1 ปีแล้วเปลี่ยนที่ทำงาน : คนงานต่างชาติส่งเอกสารการร้องขอเปลี่ยนแปลง ที่ทำงานที่ศูนย์ความปลอดภัยการจ้างงาน➜ส่งคำร้องขอรับเงินประกันที่บริษัทประกันซัมซุง