หน้าแรก & > ภาพรวม > คำแนะนำ ปร ะกัน ทั้ง 4 ใ นระบบ EPS ใน แต่ละประเภท > ประกันการเดินทางกลับประเทศ

แนะนำประกันอนุญาติการจ้างงานทั้ง 4 แต่ละประเภท

ประกันการเดินทางกลับประเทศ (Return Cost Insurance)(คนงานต่างชาติออกค่าใช้จ่าย)


ช่วงเวลาที่ทำประกัน

 • ภายใน 80 วันนับจากวันที่มีผลใช้สัญญาจ้างงาน

ค่าใช้จ่าย

 • (กลุ่ม 1) China, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ไทย เวียดนาม : 4แสนวอน
 • (กลุ่ม 2) มองโกล, คาซัคสถาน, ประเทศอื่นๆ : 5แสนวอน
 • (กลุ่ม 3) ศรีลังกา : 6แสนวอน
  ※ ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าสายการบิน

ขั้นตอนการทำประกัน

 1. คนงานต่างชาติทำประกันที่หน่วยงานที่อบรมการจ้างงาน
 2. ชำระค่าประกันผ่านทางบัญชีธนาคารที่กรอกไว้ใจใบสัญญาประกันภายใน 80 วัน นับจากวันที่สัญญาจ้างมีผล (วันที่เข้าประเทศ, วันที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการพำนัก)

เอกสารที่ต้องใช้

 • สัญญาประกัน 1 ชุด (มีให้ในหน่วยงานที่อบรมการทำงาน)

การจ่ายเงินประกัน

 1. กรณีสิ้นสุดระยะเวลาพำนักและเดินทางกลับประเทศ
 2. กรณีที่คนงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศก่อนหมดอายุเวลาพำนัก
 3. กรณที่คนงานต่างชาติที่เคยย้ายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศ โดยสมัครใจหรือถูกบังคับ

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 1. คนงานต่างชาติส่งกำหนดการออกนอกประเทศที่ศูนย์ช่วยเหลือการจ้างงานก่อนออกนอกประเทศ 1 เดือน
 2. ส่งไปที่บริษัทประกันซัมซุงสำเนาใบลงทะเบียนขอรับเงินประกัน 1 ชุด, สำเนาสมุดบัญชี (ชื่อตนเอง), เอกสารยืนยันตัวเอง