หน้าแรก & > ภาพรวม > คำแนะนำสำหรับประกัน 4 ประเภทใน ระบบ EPS

แนะนำประกันอนุญาติการจ้างงานทั้ง 4


แนะนำประกันอนุญาติการจ้างงานทั้ง 4

 • เป็นประกัน 4 ชนิด (ประกันเพื่อการสะสมเงินบำนาญ, ประกันความเสียหายจากบุคคล,ประกันการเดินทางกลับ,ประกันอุบัติเหตุ) ที่คนงานต่างชาติกับนายจ้างจะต้องทำตาม กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างคนงานต่างชาติ”

ประกันการจ้างงานทั้ง 4 และรายละเอียด

 • ประกันที่นายจ้างทำ
  ประเภท ประกันภัยเพื่อสะสมเงินบำนาญ ประกันความเสียหาย
  วัตถุประสงค์ของประกัน เป็นเงินที่จ่ายแทนเงินบำนาญของธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก เป็นการประกันการไม่จ่ายเงินเดือนของนายจ้าง
  ผู้ทำประกัน (ผู้ร้องขอ) นายจ้าง (ยกเว้นที่ทำงานที่มีคนน้อยกว่า 5 คน) นายจ้าง
  ผู้ทำประกัน (มีสิทธิ์ได้รับเงินประกัน) คนงาน(คนงานที่ออกจากที่ทำงาน ระยะเวลาภายใน 1 ปี ให้ร้องขอจากนายจ้าง) คนงาน
  การจ่ายค่าประกัน จ่ายจากเงินเดือน 8.3% ของค่าเฉลี่ยเงินเดือนของระยะเวลาที่อนุญาติการจ้างงาน 16000 วอน ต่อ 1 คน 1 ปี จ่าย 1 ครั้ง
  ระยะเวลาที่ทำประกัน ภายใน15 วันตั้งแต่วันที่สัญญามีผล ภายใน15 วันตั้งแต่วันที่สัญญามีผล
  รายละเอียดของประกัน/การจ่ายเงินประกัน เป็นการจ่ายเงินบำนาญ ตอนที่ออกนอกประเทศหรือเปลี่ยนที่ทำงานของคนงานต่างชาติที่ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ถ้าเกิดมีการไม่จ่ายเงินเดือนจะได้รับการจ่ายชดเชยสูงสุด2 ล้านวอน
  ขั้นตอนการขอรับเงินประกัน 1) ต้องเป็นคนต่างชาติทีทำงานเกิน 1 ปีโดยไม่มีการย้ายที่ทำงาน(การเปลี่ยนที่ทำงาน, ตอนออกนอกประเทศ)
  - ใบลงทะเบียนรับเงินประกัน
  - ใบลงทะเบียนรับเงินประกัน
  - สำเนาสมุดบัญชีที่เป็นชื่อของตนเอง
  2) ถ้าคนงานออกจากที่ทำงานหรือทำงานไม่ถึง 1 ปี จะจ่ายให้นายจ้างโดยอัตโนมัติ
  หลังจากที่ได้ยืนยันความเสียหายจากการไม่จ่าย
  - เงินเดือนกับผู้ตรวจการกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน
  - ใบร้องขอจ่ายเงินประกัน ใบยืนยันการไม่จ่ายเงินเดือน
  - ใบแจ้งรายละเอียดของการไม่จ่าย
  - เงินเดือน สำเนาสมุดบัญชี
  เมื่อไม่ได้ทำประกันจะมีบทลงโทษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงานคนงานต่างชาติมาตรา 13 และ กฎบังคับมาตรา 12 การกำหนดค่าปรับ ไม่เกิน 5 ล้านวอน กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงานคนงานต่างชาติมาตรา 23 และ กฎบังคับมาตรา 27การกำหนดค่าปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน
 • ประกันที่คนงานทำ
  วัตถุประสงค์ของประกัน เมื่อออกนอกประเทศแล้ว สามารถขอค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการกลับประเทศได้ เป็นการประกันอุบัติเหตุที่เกิดในการทำงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการบาดเจ็บ การติดโรคในที่ทำงานด้วย<
  ผู้ทำประกัน (ผู้ร้องขอ) คนงาน คนงาน
  ผู้ทำประกัน (มีสิทธิ์ได้รับเงินประกัน) คนงาน/ คนงาน/
  การจ่ายค่าประกัน 400,000-600,000วอนจ่ายตามแต่ละประเทศ / ระยะเวลา ตามเพศ อายุ และระยะเวลาที่พำนักอยู่ จ่ายตามแต่ละบุคคล / ระยะเวลา
  ระยะเวลาที่ทำประกัน ภายใน80 วันตั้งแต่วันที่สัญญามีผล ภายใน15 วันตั้งแต่วันที่สัญญามีผล
  รายละเอียดของประกัน/การจ่ายเงินประกัน เป็นเงินที่จ่ายตอนคนงานต่างชาติออกนอกประเทศ(ยกเว้นออกจากประเทศชั่วคราว) นอกจากเกิดอุบัติเหตุในการทำงานแล้วยังรวมถึงเสียชีวิตและพิการด้วย
  รายละเอียดของประกัน/การจ่ายเงินประกัน เป็นเงินที่จ่ายตอนคนงานต่างชาติออกนอกประเทศ(ยกเว้นออกจากประเทศชั่วคราว) นอกจากเกิดอุบัติเหตุในการทำงานแล้วยังรวมถึงเสียชีวิตและพิการด้วย
  - บาดเจ็บ : จ่ายสูงสุด 30 ล้านวอน
  - เจ็บป่วย : จ่ายสูงสุด 15 ล้านวอน
  ขั้นตอนการขอรับเงินประกัน หลังจากมีประกาศการยืนยันกำหนดการออกนอกประเทศจากศูนย์สนับสนุนการจ้างงานของกระทรวงการจ้างงานและแรงงานแล้ว
  - ใบลงทะเบียนขอรับเงินประกัน
  - สำเนาสมุดบัญชีที่เป็นชื่อของตนเอง สำเนาหนังสือเดินทางหรือ
  - บัตรประจำตัวคนต่างด้าว
  - ใบลงทะเบียนขอรับเงินประกัน
  - กรณีเกิดอุบัติเหตุ :ใบรับรองการกลายเป็นคนพิการหลังเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล
  - กรณีเสียชีวิต :ใบรับรองการเสียชีวิต ใบรับรองการสูญเสียสมาชิกใน ครอบครัว (กรณีเสียชีวิต)
  - เอกสารพิสูจน์พิสูจน์ครอบครัวของผู้เสียชีวิต (รับรอง จากสถานทูต)
  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเสียชีวิต)
  - สำเนาหนังสือเดินทางหรือ
  - บัตรประจำตัวคนต่างด้าว
  - สำเนาสมุดบัญชี
  เมื่อไม่ได้ทำประกันจะมีบทลงโทษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงานคนงานต่างชาติมาตรา 15และ กฎบังคับมาตรา 22การกำหนดค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 1ล้านวอน กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงานคนงานต่างชาติมาตรา 23 และ กฎบังคับมาตรา 28 ส่วนการกำหนดค่าปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน