หน้าแรก & > ภาพรวม > แนะนำระบบ EPS

แนะนำระบบ EPS

เป็นระบบที่อนุญาติให้นายจ้างที่ไม่สามารถหาคนงานในประเทศได้ สามารถจ้างคนงานต่างชาติโดย ถูกต้องตามกฎหมายได้ (รัฐบาลหรือองค์กรเอกชนดำเนินการนำคนงานต่างชาติเข้าประเทศ)


รับรองโอกาสการจ้างงานในประเทศ

  • มีการตัดสินใจเรื่องโควต้าการรับคนงานต่างชาติเข้าประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการจ้างงานเช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ, ตลาดการจ้างงาน ของเกาหลี ทุกปี
  • อนุญาติให้อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานจ้างแรงงานต่างชาติได้ เช่น งานเกษตรและการเลี้ยงสัตว์,งานประมง, งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม ที่มีคนงานน้อยกว่า 300 คน

ขั้นตอนการเข้าประเทศ – ป้องการแทรงแซงในการส่งออก และการคัดเลือกคนงานต่างชาติ มีความโปร่งใส

  • มีการเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างรัฐบาล และคัดเลือกคนงานต่างชาติจากภาครัฐ – ดูแลรับผิดชอบการเข้าประเทศ (ศูนย์สนับสนุนการจ้างงาน, สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี)

สามารถคุณสมบัติคนงานต่างชาติตามความต้องการของนายจ้างได้

  • คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่พอใจเช่นระดับความสามารถ, ความสามารถทางภาษาเกาหลี

ปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ


ใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเท่าเทียมกันกับคนงานในประเทศ เช่น กฎหมายมาตฐานแรงงาน,กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ, กฎหมายความปลอดภัยในที่ทำงาน