หน้าแรก & > การสนับสนุน > โครงการให้ความช่วยเหลือในการพำนัก ชั่วคราวคืออะไร

การช่วยเหลือการพำนักชั่วคราวคืออะไร

ตลอดเวลาที่คนงานพำนักอยู่อยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และการจัดการ ให้บริการต่อคนงานต่างชาติและนายจ้าง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในเกาหลีได้อบ่างปลอดภัย


การช่วยเหลือ

 • ผู้ที่มีความลำบากและต่อสู้ในที่ทำงาน : การเตรียมความช่วยเหลือที่เป็นกลางสำหรับความลำบากระหว่าง นายจ้างและคนงานในที่ทำงาน

รายละเอียดการช่วยเหลือ

 • แนะนำการใช้ชีวิตในเกาหลีสำหรับผู้ที่ลำบากและแนะนำเรื่องกฎหมาย : จัดเตรียมการบริการแนะนำสำหรับ ปัญหาครอบครัว ปรับตัวกับปัญหา ภาษา ความลำบากใจ ความรุนแรงในด้านสิทธิมนุษยชน และเกี่ยวกับ อาชญากรรม ในระหว่างที่คนงานต่างชาติอยู่ในเกาหลี
 • ให้บริการช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต: เช่นการบริการให้ความช่วยเหลือ : ปัญหาครอบครัว, การปรับตัวกับวัฒนธรรมเกาหลี, ปัญหาด้านภาษา, ความรุนแรง,การละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คนงานต่างชาติพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี
 • การดำเนินการช่วยเหลือ : เตรียมขั้นตอนการรายงานหรือลงทะเบียนที่เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงาน
 • การช่วยเหลือด้านการเดินทางออกนอกประเทศ : ช่วยเหลือการกลับประเทศของผู้ที่หมดเวลาการพำนัก ในเกาหลี, หรือการออกนอกประเทศในวันหยุด หรือออกนอกประเทศก่อนระยะเวลาพำนักสิ้นสุด
 • การช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ : เตรียมการให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบสาเหตุ,การเยี่ยมสถานที่จริง,ตรวจสอบข้อเท็จจริง, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การลงทะเบียนรับเงินประกันแต่ละประเภท,การจัดการต่าใช้จ่าย กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรือนอกที่ทำงาน (บาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต)
 • การช่วยเหลือด้านภาษา : ช่วยเหลือด้านล่าม แปลภาษาทั้งในและนอกที่ทำงาน ในกรณีจำเป็น

วิธีลงทะเบียน

 • เบอร์โทรติดต่อ (1577-0071) หรือมายังสำนักงานสาขาของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ลงทะเบียน
 2. ให้คำปรึกษา และตรวจสอบ
 3. อนุญาติ . ปรับเปลี่ยน
 4. รายงานต่อหน่วยงาน
 5. สิ้นสุดกระบวนการ