หน้าแรก & > ขั้นตอนการ หางาน > การเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การเข้าประเทศเกาหลี

การลงทะเบียนขอหมายเลขวีซ่า(CCVI) และ VISA

  • เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถขอหมายเลขวีซ่าสำหรับ การทำงานได้ที่กระทรวงยุติธรรม หลังจากตรวจสอบแล้วจะออกหมายเลขวีซ่าให้
  • คนงานที่ได้รับหมายเลขวีซ่าแล้วให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีในประเทศของตนผ่านทางหน่วยงานที่ส่งออก

กำหนดการเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  • ผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วจะเตรียมตัวเดินทางเข้าเกาหลี ในวันเวลาที่กำหยดโดยสถาบันพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เกาหลีตามการจองตั๋วเครื่องบิน
  • ก่อนการเข้าเกาหลีจำเป็นต้องเตรียมสัญญาจ้างและใบรับรองการตรวจสุขภาพ

การเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและการอบรมการทำงาน

  • เมื่อเข้าเกาหลีแล้วคนงานต่างชาติต้องใสยูนิฟอร์มและแขวนป้ายชื่อที่หน่วยงานส่งออกเตรียมให้
  • คนงานที่เข้าประเทศตามวันที่กำหนดจะได้ถูกพาไปยังศูนย์อบรมการทำงานอย่างเป็นการโดย การแนะนำของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี
  • คนงานต่างชาติต้องเข้ารับการอบรมการทำงาน 20 ชั่วโฒง (3วัน 2คืน) หลังจากเดินทางเข้าประเทศเกาหลี