หน้าแรก & > สิทธิและหน้าที่ > ประกัน 4 ประเภท

ประกันทั้ง 4 ประเภท

ประกันอุบัติเหตุ

กลุ่มที่ทำประกัน

  • ที่ทำงานที่มีคนงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
  • ประกันอุบัติเหตุ.ประกันการจ้างงาน : งานก่อสร้างที่มีค่าก่อสร้างมากกว่า 20 ล้านวอน
    (ยกเว้น : งานเกษตร, งานป่าไม้, งานประมง, งานดูแลบ้าน ที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 4คน)
ประกันการจ้างงาน
ประกันสุขภาพ

กลุ่มที่ทำประกัน

ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนประชาชน

กลุ่มที่ทำประกัน

สำหรับคนงานต่างชาติที่ประเทศมีการใช้กฎตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เงื่อนไขการใช้กองทุนประชาชนในแต่ละประเทศ

  • ประเทศที่ใช้ตามกฎหมาย : อินโดนีเซีย ฟิลิปปิน ศรีลังกา ไทย
  • ประเทศที่ยกเว้นการทำประกัน (ได้รับการยกเว้นจากประเทศของตน) : จีน, มองโกล, อุซ เบกิซสถาน สามารถส่งใบเสร็จ(ชำระ) ค่าประกัน ไปยังองค์กรกองทุนประชาชนทางแฟกซ์และทำเรื่องยกเว้นการทำประกันได้
  • ประเทศที่ยกเว้นการใช้ : เวียดนาม, กัมพูชา, ปากีสถาน, บังกลาเทศ, เนปาล, เมียนม่าร์

การจ่ายกองทุนประชาชนคืนและการให้กับครอบครัวที่สูญเสีย

  • ใช้เฉพาะประเทศที่ทำประกัน