หน้าแรก & > สิทธิและหน้าที่ > หน้าที่ตามกฎหมาย

สิทธิตามกฎหมาย

เข้าอบรมการทำงาน

 • แรงงานต่างชาติต้องได้รับการอบรมการทำงานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในเกาหลีจากหน่วยงานอบรมการทำงาน

การตรวจโรค

 • คนงานต่างชาติต้องการได้รับการตรวจโรคที่หน่วยงานอบรมการทำงาน
 • ถ้าคนงานต่างชาติตรวจโรคไม่ผ่านจะมีการตรวจครั้งที่2 ถ้าตรวจครั้งที่2 ไม่ผ่าน คนงานจะถูกส่งกลับประเทศ

การทำประกันการจ้างงาน 4 ประเภท

 • คนงานต่างชาติต้องทำประกันการจ้างงานที่หน่วยงานอบรมการทำงาน (ประกันการเดินทางกลับประเทศและประกันอุบัติเหตุ)
  • ประกันการเดินทางกลับประเทศ เป็นประกันเพื่อช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินที่จำเป็นในการกลับประเทศ
  • ประกันอุบัติเหตุ เป็นประกันเพื่อการเตรียมการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือติดโรค

การต่อสัญญษจ้างและการขยายระยะเวลาพำนัก

 • ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาจ้าง แล้วต้องต่อสัญญาจ้าง, ถ้าต่อสัญญาจ้างแล้วต้องได้รับอนุญาติ การขยายระยะเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน

 • คนงานต่างชาติต้องเริ่มทำงานในที่ทำงานที่เซ็นสัญญาไว้ก่อนเข้าเกาหลี
 • ไม่สามารถย้ายสถานที่ทำงานได้หากไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม
 • จำกัดการอนุญาติเปลี่ยนที่ทำงาน