หน้าแรก & > สิทธิและหน้าที่ > สิทธิตามกฎหมาย

สิทธิตามกฎหมาย

ใช้กฎเกี่ยวกับแรงงาน

 • กฎเกี่ยวกันแรงงานได้ใช้เท่าเทียมกันกับชาวเกาหลีเช่น กฎหมายมาตฐานการจ้างงาน, กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ,กฎหมายความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • สามารถเรียกร้องสิทธิจากฝ่ายพัฒนาเงื่อนไขการจ้างงานและคณะกรรมการแรงงานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนสัญญาจ้าง ของนายจ้างยุติธรรม เช่น การฝ่าฝืนสัญญาจ้างของนายจ้าง, การทำผิดที่ไม่ยุติธรรม
 • แต่ในกรณีของคนงานต่างชาติที่ถูกจ้างในธุรกิจในครัวเรือนและงานดูแลผู้ป่วย ไม่มีการ ใช้กฎเกี่ยวกับแรงงาน (เหมือนกันทั้ง คนเกาหลีและคนต่างชาติ)
 • และในกรณีของคนงานที่ถูกจ้างในงานเกษตรและการเลี้ยงสัตว์และงานประมง ยกเว้นการใช้กฎหมาย มาตฐานการจ้างงานที่เกี่ยวกับวันหยุดและเวลาพัก (เหมือนกันทั้ง คนเกาหลีและคนต่างชาติ)

กฎหมายมาตฐานการจ้างงาน
 • เวลาทำงานสัปดาห์ละ 40(44) ชั่วโมง, วันละ 8 ชั่วโมง แต่ถ้าเห็นด้วยก็สามารถขยายเวลาทำงานได้
 • งินเดือนจ่ายให้เดือนละมากกว่า 1 ครั้ง ทางบัญชีธนาคารหรือเงินสด ตามวันที่ที่กำหนดไว้ ในสัญญาจ้าง
 • กรณีที่เพิ่มเวลาทำงาน, ทำงานกลางคืน(22:00-06:00), ทำงานวันหยุดสามารถรับค่าจ้างเพิ่มได้ (ยกเว้นที่ทำงานที่มีคนงานน้อยกว่า 4 คน)
 • กรณีที่คนงานต่างชาติทำงานในบริษัทตลอดเกิน 1 ปี สามารถขอรับเงินบำนาญได้ (ยกเว้นที่ทำงานที่มีคนงานน้อยกว่า 4 คน)
กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ
 • คนงานต่างชาติสามารถรับค่าจ้างมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
  ※ ชั่วโมงละ 4,110วอน, วันละ 32,880วอน(เกณฑ์ วันละ 8 ชั่วโมง) ∙ ใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2010 ~ 31 ธันวาคม 2010
กฎหมายประกันในที่ทำงาน
 • ในกรณที่ได้รับบาดเจ็บหรือโรคติดต่อในที่ทำงานสามารถรับสิทธิประโยชน์ ในการรักษา พักฟื้น, การจ่ายชดเชยในกรณีพักงาน,การจ่ายชดเชยสำหรับการไร้ความสามารถ

การใช้ประกันสังคม

 • เป็นการใช้ประกันเช่น ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, กองทุนประชาชน(ใช้นโยบายพึ่งพากัน)

ห้ามเลือกปฏิบัติ

 • ห้ามแบ่งแยกคนในประเทศตามกฎที่ไม่สามารถปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมด้วยเป็นเหตุผลที่เป็นคนงานต่างชาติ ในกฎหมายมาตรา 22
 • แต่สามารถแบ่งแยกตามเหตุผลเช่นตามความสามารถและกำลังการผลิตของคนงานต่างชาติได้

ระเบียบระยะเวลาจ้างงาน

 • ระยะเวลาที่คนงานต่างชาติสามารถทำงานในประเทศได้คือตลอดเวลา 3ปี และไม่สามารถนำคนงานมาอาศัย อยู่ร่วมกันได้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจ้างงานแล้วต้องออกนอกประเทศ และไม่สามารถได้รับการจ้างงานในระบบ EPS ได้เป็นเวลา 6 เดือน
 • แต่คนงานต่างชาติที่สิ้นสุดระยะเวลาจ้างงานสามารถต่อเวลาได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 2 ปี ตามการต่อสัญญาจ้าง ถ้า นายจ้างต้องการ ก่อนที่คนงานจะเดินทางออกนอกประเทศ (กฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างชาติ มาตตรา18 ข้อ2)