Гэр > Тойм > Гадаад ажилчин татах системийн 4том даатгалын нэг бүрчилэнгийн тайлбар > Оршин суугаа хугацаа гүйцсэний даатгал (ажил эрхлэгчийн хамрагдах даатгал)

EPS системийн 4-н том даатгалын ангилал бүрийн танилцуулга

Оршин суугаа хугацаа гүйцсэний даатгал (ажил эрхлэгчийн хамрагдах даатгал)
Хөдөлмөрийн стандартчлагдсан гэрээнд заагдсан цалингийн хэмжээний дагуу сар бүрийн цалин хөлстэй тэнцэхүйцийг хуримтлах.
зөрүү мөнгө төлөх = тэтгэмж(Ажлаас гарахад нэг мөсөн авдаг мөнгийг тооцох дараалал)-даатгалын мөнгө


Элсэн орох этгээд

  • 5аас доош ажилтантай албан байгууллага мөн үйлдвэрийн ажил олгогчийн хувьд нэг жилээс дээш ажиллах эрхтэй гадаадын ажилчныг хөлсөлсөн ажил олгогч

Хамрагдах хугацаа

  • Хөдөлмөрийн гэрээний хүчин төгөлдөржсөн өдрөөс эхлэн 15 өдрийн дотор элсэн орох

Элсэн орох бичиг баримт

  • Даатгал байгуулсан гэрээ 1 хувь, шууд гуйвуулгын өргөдлийн маягт 1 хувь, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар(хууль ч юмуу төлөөлөгчийн итгэмжлэл)

Буцааж төлөх (Ажил олгогч)

  • Оргож зугтсан болон 1 жилээс доош ажилласан тохиолдолд ➜ Ажил олгогч хөдөлмөрийн биржэд дахин хөдөлмөр эрхлэх гадаадын ажилтнаа солих өргөдөл гаргасан → Самсон гал түймрийн даатгалын компанид даатгалын мөнгөө нэхэмжилсэн өргөдөл гаргасан тохиолдолд Буцааж төлөх(гадаадын хөдөлмөр эрхлэгч)
  1. Оргон зугталгүйгээр нэг жилээс дээш ажилласаны дараа нутаг буцах : гадаадын хөдөлмөр эрхлэгч хөдөлмөрийн биржэд нутагруугаа буцах урьдчилсан мэдэгдэлээ өгөх Самсон гал түймрийн даатгалын компанид даатгалын мөнгөө нэхэмжилсэн өргөдөл гаргасан тохиолдолд
  2. Нэг жилээс дээш хугацаанд ажилласны дараа үйлдвэрийн газраа солих тохиолдолд: гадаадын хөдөлмөр эрхлэгч хөдөлмөрийн биржэд үйлдвэрийн газраа өөрчлөгдөхөө мэдэгдэх хуудас өгөх→ Самсон гал түймрийн даатгалын компанид даатгалын мөнгөө нэхэмжилсэн өргөдөл гаргасан тохиолдолд