Гэр > Ажилд орох анкет бөглөх дэс дараалал > Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах

Хөдөлмөрийн стандарчлагдсан гэрээ

 • Ажил олгогч хийгээд гадаад ажилчдын хооронд байгуулж буй гэрээ нь хөдөлмөрийн стандарчлагдсан гэрээ байна.
 • Хөдөлмөрийн гэрээний агуулга
  • Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа
  • Ажлын байр, ажлын холбогдолтой зүйлс
  • Ажлын цаг, амралтын хугацаа, амралтын өдөртэй холбоотой зүйл
  • Цалин мөгний талаар, олгогдох хугацаа болоод хирхэн олгогдох талаар
  • Түүнээс гадна ажил олгогч хийгээд гадаад ажилчин хоёрын хоорондоо тогтох гэж буй хөдөлмөрийн нөхцөлийн талаарх зүйлс
 • Дадалгын хугацаа нь хамгийн уртдаа 3сараар тооцоод жинхэнэ ажлын өдрийг хүртлэх дадлагажигчид хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 10хувь багаар бодож олгоно.
 • Хөдөлмөрийн гэрээний хүчин төгөлдөржих хугацаа нь гадаад ажилчин хилээр нэвтрэн орж ирснээр эхэлнэ.

хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах арга барил

 • БНСУ-ын ажил олгогч нь сонгосон гадаад ажилчныхаа талаар БНСУ-ын АҮХНХЭГазраар дамжуулан Илгээх төвд хүргүүлнэ.
 • Илгээх төвөөс тухайн ажилчинд хөдөлмөрийн гэрээний агуулгыг тайлбарлан, гэрээ байгуулах үгүйг нь мэдэн БНСУ-ын АҮХНХЭГазарт мэдэгдэнэ.

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад анхаарах зүйлс

 • Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш гадаад ажилчны буруутай үйлдлээс үүдэн гэрээ цуцлагдах тохиолдолд ажилд орох өргөдөл гаргах хугацааг 1жилээр хязгаарлана.
 • Хөдөлмөрийн гэрээг хүлээн зөвшөөрөхгүй татгалзах тохиолдолд 1удаад нь харж үзээд, 2удаагаас хэтрэх тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээнээс татгалзах тохиолдолд 1жилээр хязгаарлана.