Home > Hỗ trợ > Hướng dẫn về chương trình hỗ trợ hồi hương

Hỗ trợ

Hướng dẫn về Chương trình hỗ trợ hồi hương

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc hỗ trợ cho lao động nước ngoài đã hết thời hạn lưu trú trở về nước thành công và hỗ trợ họ định cư ổn định ở nước sở tại. Hỗ trợ hồi hương Chuẩn bị về nước và ổn định tại quê hương thành công

Happy Return Program
Trước khi hồi hương Sau khi hồi hươngะเทศ
 • Tổ chức hội thảo giới thiệu cách thức để trở về nước thành công
 • Đào tạo cách thức khởi nghiệp và kỹ năng cho những lao động dự định trở về nước
 • Giới thiệu việc làm cho lao động dự định về nước
  • - Trang web về vấn đề việc làm cho những lao động trở về nước:(http://eps.hrdkorea.or.kr)
 • Hướng dẫn cách thức yêu cầu để được nhận tiền bảo hiểm
  • - Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh, Bảo hiểm chi phí hồi hương
 • Giới thiệu việc làm cho những lao động đã về nước
  • - Tổ chức hội thảo Người tìm việc-Việc tìm người
 • Tổ chức Hội các lao động đã hồi hương
  • - Tổ chức các buổi gặp mặt nói chuyện, chương trình Internet Cafe, gửi thư tin tức về Hàn Quốc, tổ chức hoạt động giáo dục định hướng về Chương trình cấp phép tuyển dụng (EPS)