My page

Гэр > Миний хуудас > Нэвтэрч орох

Нэвтэрч орох

Нэвтэрч орох

Хувь хүний бичиг баримтаар шалгахыг сонгох*
  • ※ 1.СХТТШ-ын дугаар : СХТТШ-ын хариу гарахад олгосон хуудсан дээрх 16 цифр бүхий дугаар (e.g. 0012011P20000001)
  • 2.Паспортын дугаар юмуу Иргэний үнэмлэхний дугаар : Эдгээр дугаар нь СХТТШ-ын бүртгэлийн хуудсан дээр бичигдсэн дугаар байх.