ເວັບຂອງຂ້ອຍ

Home > ເວັບຂອງຂ້ອຍ > ລົງທະບຽນ

ລົງທະບຽນ

ລົງທະບຽນ

ເລືອກການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ *
  • ※ 1.ລະຫັດຂອງ EPS-TOPIK: ເລກລຳດັບ 16 ໂຕ ແລະ ເລກທີເອກະສານຜົນຕອບຮັບຈະອອກມາ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ປະກາດຜົນຂອງ EPS-TOPIK ແລ້ວ. (ຕົວຢ່າງ: 0012011P20000001)
  • 2.ເລກທີໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ເລກທີບັດປະຈຳຕົວ: ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນໃບສະຫມັກ EPS-TOPIK.

//