ទំព័រដើម > ទំព័រខ្ញុំ >ចុះឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះ

សូមជ្រើសរើសការសំគាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន*
អត្តលេខEPS-TOPIK  + លេខលិខិតឆ្លងដែន ឬ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ថ្ងៃខែឆ្នំាកំណើត + លេខលិខិតឆ្លងដែន ឬ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

1.អត្តលេខ EPS-TOPIK : លេខសម្ងាត់១៦ខ្ទង់ និង លេខក្រដាសលទ្ធផលនឹងមាននៅពេលលទ្ធផល EPS-TOPIKត្រូវបានប្រកាសផ្សាយ

  2. លេខលិខិតឆ្លងដែន ឬ លេខអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ : លេខទាំងនេះគឺជាលេខដែលបានសរសេរនៅក្នុងពាក្យសុំប្រលងEPS-TOPIK