My page

Гэр > Миний хуудас > Нэвтэрч орох

Бүртгүүлэх

СХТТШ-ын дугаар *

СХТТШ-ын хариу гарахад олгосон хуудсан дээрх 16 цифр бүхий дугаар.
(жишээ нь 0012011P20000001)

*   *

СХТТШ өгөхдөө бичиж бүртгүүлсэн Паспортын дугаар юмуу иргэний үнэмлэхний дугаараа оруулна уу.
Хэрвээ та баталгаажуулах боломжгүй бол илгээгч байгууллага руу холбоо барина уу.