Hela fatin > Informasaun Jeral > Gia ba EPS nia Siguru Boot Haat

Gia EPS Siguru Boot 4


Prosedimentu ba aplikasaun no reklamasaun ba siguru boot haat iha EPS

 • Saida mak siguru boot 4 iha Sistema Lisensa Empregu nian? Politika siguru haat (Siguru nebee garante fila, siguru garantidu, Siguru kona-ba kustu fila nian, no Siguru Kazualidade) nebee traballador husi rai liur ho sira nia empregador tenke akizita/husu bazeia ba “Aktu Empregu ba Traballador Husi Rai Liur, nst.”

Tipu no kontiudu siguru boot 4 husi EPS

 • Empregador mak akizita/husu
  Kategoria Siguru nebee Garante Fila Siguru Garantidu
  Intensaun husi intrudusaun Hamenus todan responsabilidade ba pagamentu reforma nian ba negosiu empreza ki’ik no minor Garante ba rendimentu nebee la selu
  Ema nebee mai tama iha siguru ne’e Empregador (la inklui ba empregadu menus husi 5) Empregdor
  Ema nebee hetan siguru Empregadu (empregador hetan pagamentu se empregadu serbisu menus husi tinan ida ka abandonadu) Empregadu
  Osan ba Siguru nian Tuir EPS 8.3% husi salariu kada fulan Kada empregadu 16,000won kada tinan
  Periodu aplikasaun Efeitu ba loron 15 hafoin konklui kontratu traballu Efeitu ba loron 15 hafoin konklui kontratu traballu
  Kazu ba reklamasaun siguru nian Asegura pagamentu reforma nian(wainhira empregadu fila ka troka fatin serbisu no la abandona serbisu) Hahuu husi wainhira iha salariu nebee la selu
  - masimu 200M won
  Prosedimentu ba reklamasaun 1) traballador husi rai liur nebee serbisu liu ona tinan ida no laiha abandonamentu ba serbisu (troka fatin serbisu ka fila)
  - aplikasaun reklamasaun
  - kopia livru ka konta banku nian(tenke ho naran rasik)
  - kopia pasaporte ka Kartaun rejistrasaun hanesan ema husi rai liur
  2) se empregadu serbisu menus husi tinan ida ka abandona serbisu, empregador mak sei hetan reklamasaun.
  Hafoin verifikasaun husi inspector departamentu traballu nian
  - aplikasaun ba pagamentu siguru
  - konfirmasaun ba osan no sasan seluk nebee iha valor nebee seidauk selu
  - detallu kona-ba deklarasaun sasan nebee seidauk selu
  - kopia livru ka konta banku nian
  Sansaun wainhira laiha admisaun Bazeia ba Aktu kona-ba Empregu ba Traballador husi Rai Liur, Artigu 13 no aplikasaun determinasaun legal, Artigu 21, fo penalidade menus husi 5M won Bazeia ba Aktu kona-ba Empregu ba Traballador husi Rai Liur, Artigu 23 no aplikasaun determinasaun legal, Artigu 27, fo penalidade menus husi 5M won
 • Akizita/husu husi traballador husi rai liur
  Kategoria Siguru Kustu Fila nian Siguru Kazualidade
  Intensaun husi intrudusaun Poupansa hodi kobre gastu hodi fila ba uma nian (aviaun) ba traballador husi rai liur Kontra kazu mate ka aleizadu ba traballador husi rai liur nebee la’os asidente iha serbisu fatin
  Ema nebee mai tama iha siguru ne’e Empregadu Empregadu
  Ema nebee hetan siguru Empregadu Empregadu
  Osan ba Siguru nian 4000,000~600,000won Hanesan pagamentu dala ida deit Pagamentu dala ida deit(ninia kuantia depende ba jeneru, idade no period hela)
  Periodu aplikasaun Efeitu loron 80 hafoin konklui kontratau traballu Efeitu loron 15 hafoin konklui kontratau traballu
  Kazu ba reklamasaun siguru nian Kuantia total sei selu wainhira traballador husi rai liur fila ba ninia nasaun(la inklui fila temporariu) Mate ka konfuzaun la’os razaun ba kazu serbisu nian
  - kanek : mas 30M won
  - moras : mas 15M won
  Prosedimentu ba reklamasaun Hafoin hetan tiha konfirmasaun kona-ba orariu atu fila husi Sentru Empregu
  - aplikasaun ba reklamasaun
  - kopia livru ka konta banku nian
  - kopia pasaporte ka kartaun rejistrasaun hanesan ema husi rai liur
  - aplikasaun ba kolesaun siguru
  - kazu asidente : Sertifikadu kazu mediku
  - kazu mate : Sertifikadu mediku kazu mate nian
  - verifikasaun husi familia(kazu mate)
  - prova sertifikasaun familia(notarizadu husi embaixada)
  - karta husi prokurador(kazu mate)
  - kopia pasaporte ka kartaun rejistrasaun hanesan ema husi rai liur
  - Kopia livru ka konta banku nian
  Sansaun wainhira laiha admisaun Bazeia ba Aktu kona-ba Empregu ba Traballador husi Rai Liur, Artigu 15 no aplikasaun determinasaun legal, Artigu 22, fo penalidade menus husi 1M won Bazeia ba Aktu kona-ba Empregu ba Traballador husi Rai Liur, Artigu 23 no aplikasaun determinasaun legal, Artigu 28, fo penalidade menus husi 5M won