Hela fatin > Prosedimentu ba Aplikasaun Serbisu > Tama ba Korea

Tama ba Korea

CCVI (Sertifikadu konfirmasaun Hasain Visa) no VISA

  • Wainhira remata ona kontratu traballu entre empregador no traballador husi rai liur, empregador bele aplika ba CCVI traballador nian ba Ministeriu Justisa (MJ), Republika Korea (RK) nian. MJ fo sai CCVI hafoin koko tiha kada traballador worker.
  • Traballador husi rai liur nebee hetan ona CCVI sei hatama aplikasaun ba visa iha Embaixada korea iha sira nia nasaun liu husi Ajensia nebee atu Haruka sira

Estabelese orariu tama nian

  • Sira nebee mak hetan tiha ona visa tenke prepara atu tama ba korea iha loron nebee HRD Korea marka ona tuir rezervasaun billete aviaun nian.
  • Tenke lori kontratu traballu no rezultadu kontrolu mediku molok atu tama ba Korea

Tama ba Korea no tuir Formasaun Empregu

  • Wainhira tama ba Korea, traballafor sira husi rai liur tenke hatais farad no uza tabela naran nian nebee Ajensia nebee Haruka sira ba distribui onaWainhira tama ba Korea, traballafor sira husi rai liur tenke hatais farad no uza tabela naran nian nebee Ajensia nebee Haruka sira ba distribui ona
  • Traballador sira tama ba Korea iha loron nebee HRD Korea marka tiha ona no sei hetan gia ba Sentru Formasaun Empregu, hafoin tuir tiha formalidade entrada nian iha aeroportu ho matadalan husi HRD Korea.
  • Traballador sira husi rai liur tenke kompleta Formasaun Empregu durante oras 20 (loron 3 no kalan 2) hafoin tama tiha ba Korea