ទំព័រដើម > សេចក្តីសង្ខេប > មគ្គុទេសក៏សំរាប់ការធានារ៉ាប់រងទាំង៤របស់ EPS 

មគ្គុទេសក៏លើការធានា EPS សំខាន់ទាំង៤


ពាក្យសុំនិងនិតិវិធីបញ្ជាក់សំរាប់ការធានារ៉ាប់រងទាំង៤ក្រោម EPS

 • អ្វីជាការធានារ៉ាប់រងសំខាន់ទំាង៤របស់ប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតការងារ?  គោលការណ៍ធានារ៉ាបរ៉ងទាំង៤ (ធានាលើការធានាការចេញដំណើរធានារ៉ាប់រងលើការធានា ធានាលើ ការចំនាយការត្រឡប់មកវិញ ធានាលើការរងគ្រោះ)ដែលពលករបរទេស និងនិយោជកត្រូវតែសន្យាផ្អែកលើ“មាត្រានៃការងារពលករបរទេស។ល។”

ប្រភេទនិងមាតិកាទាំង៤នៃការធានាសំខាន់ទាំង៤របស់ EPS

 • ទិញដោយនិយោជក
  ប្រភេទ ធានាលើការធានាការចាកចេញ ធានាលើការធានារ៉ាប់រង
  ការណែនាំ បន្ធូរបន្ថយបន្ទុកលើទំនួល
  ខុសត្រូវសំរាប់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍
  របស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម
  ធានាលើការមិនបើកប្រាក់ខែ
  អ្នកដែលគោរពទៅនឹងការធានា និយោជក
  (និយោជកជួលតិចជាង៤និយោជិករាប់
  បញ្ចូលអ្នកថ្មីនិងអ្នកដែលបានបញ្ជូន
  ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារដែលមាន
  ប្រសិទ្ធភាពក្រោយថ្ងៃទី១ខែសីហា
  ឆ្នាំ២០១១ តំរូវឲ្យផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រង)
  និយោជក
  អ្នកដែលបានធានា និយោជិក(និយោជកនឹងទទួលបាន
  ប្រយោជន៍ប្រសិនបើនិយោជិកមិនបាន
  នៅដល់១ឆ្នាំអប្បបរមានៃសេវាកម្មឬគាត់
  បោះបង់ការងារចោល)
  និយោជិក
  ថ្លៃធានារ៉ាប់រង យោងតាម EPS ៨.៣%នៃប្រាក់ខែ
  របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងមួយខែ
  និយោជិកម្នាក់១៦.០០០វុនក្នុងមួយឆ្នាំ
  កំឡុងពេលដាក់ពាក្យ មានប្រសិទ្ធភាពចាប់
  ក្រោយពី១៥ថ្ងៃចេញពីការ
  យល់ព្រមលើកិច្ចសន្យា
  មានប្រសិទ្ធភាពចាប់
  ក្រោយពី១៥ថ្ងៃចេញពីការ
  យល់ព្រមលើកិច្ចសន្យា
  ករណីបញ្ជាក់ការធានារ៉ាប់រង សន្សំទុកជាប្រាក់ចូលនិវត្តន៍
  (នៅពេលនិយោជិកចាកចេញ
  ឬការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការដោយ
  គ្មានអើពើនឹងការងារ)
  ប្រាក់ខែមិនបើកសរុប
  - អតិប្បបរមា ២លានវុន
  និតិវិធីបញ្ជាក់ ១)ពលករបរទេសដែលបានធ្វើការច្រើនជាង១ឆ្នាំដោយគ្មានចាកចេញឬ
  បោះបង់(ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងការងារឬចាកចេញពីប្រទេស)
  - ដាក់ពាក្យថ្លៃធានារ៉ាប់រង
  - សៀវភៅធនាគារថតចំលង(ត្រូវតែជាឈ្មោះរបស់និយោជិក)
  - លិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង
  ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបរទេស
  ២)និយោជកនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍
  ប្រសិនបើនិយោជិកមិននៅដល់១ឆ្នាំជាអប្បបរមាឬគាត់មិនបានបោះបង់ការងារ)
  ក្រោយពីបញ្ជាក់ពីអង្គភាពអធិការកិច្ចការងារ
  - ដាក់ពាក្យសំរាប់ការចំនាយការធានារ៉ាប់រង
  - ការបញ្ជាក់នៃការអះអាងមិនចំនាយ
  និងការបញ្ជាក់ទឹកប្រាក់ដទៃ
  - លំអិតនៃប្រកាសឯកសារ
  - សៀវភៅធនាគារថតចម្លង
  ពិន័យនៃការមិនអនុញ្ញាតឬមិន
  ចុះឈ្មោះ
  អនុលោមទៅតាមច្បាប់ការងារ
  បរទេសនៃមាត្រាទី១៣និងមាត្រា
  ទី២១នៃច្បាប់អនុវត្តន៍ ត្រូវពិន័យតិច
  ជាង៥លានវុន
  អនុលោមតាមច្បាប់ការងាររបស់ពលករ
  បរទេសនៃមាត្រាទី២៣និងមាត្រាទីនៃច្បាប់
  អនុវត្តន៍បង្ខំឲ្យពិន័យជាប្រាក់តិចជាង៥លានវុន
 • ទិញដោយពលករបរទេស
  ប្រភេទ ធានារ៉ាប់រងលើចំនាយមាតុភូមិនិវត្តន៍ ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថា្នក់
  ការណែនាំ សន្សំឬធានាលើការចំនាយត្រឡប់
  មកផ្ទះវិញដូចជាសំបុត្រយន្តហោះរបស់ពលករបរទេស
  មិនធានាលើការស្លាប់ឬគ្រោះថា្នក់
  របស់ពលករដែលកើតឡើងក្រៅម៉ោងធ្វើការនោះទេ
  អ្នកដែលទទួលបានការធានា និយោជិក និយោជិក
  អ្នកដែលត្រូវបានធានា និយោជិក និយោជិក
  ថ្លៃធានា ចំនាយសរុបតាមប្រភេទ៤០០០,០០០~៦០០,០០០ ចំនាយសរុបតាមប្រភេទ
  (ចំនួនអាស្រ័យលើភេទ អាយុនិងរយៈពេលស្នាក់នៅ)
  រយៈពេលដាក់ពាក្យ មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ផ្តើមក្រោយពេល៨០ថ្ងៃ
  ពីពេលទទួលបានកិច្ចសន្យា
  មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ផ្តើមក្រោយពេល១៥ថ្ងៃ
  ពីពេលទទួលបានកិច្ចសន្យា( *បញ្ជាក់ប្រសិនបើ
  ១៥ឬ៨០ថ្ងៃ)
  ករណីដែលចេញការធានា ចំនួនសរុបនឹងត្រូវចេញជូនអាស្រ័យលើ
  ការចេញដំណើររបស់ពលករបរទេស
  សំរាប់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍(លើកលែង
  ការត្រឡប់មកបណ្តោះអាសន្ន)
  ស្លាប់ឬពិការភាពដែលមិន
  នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការ
  - រងរបួស : អតិបរមា៣០លានវុន
  - មានជំងឺ : អតិបរមា១៥លានវុន
  និតិវិធីស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង ក្រោយពេលចេញការបញ្ជាក់ពីពេលវេលា
  ចេញដំនើរពីមជ្ឈមណ្ឌលការងារ 
  - សំនុំពាក្យទាមទារ
  - សៀវភៅធនាគារថតចម្លង
  - អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេសថតចម្លង
  - សំនុំពាក្យសំរាប់ទទួលបានការធានា
  - ករណីគ្រោះថ្នាក់ : លិខិតបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពេទ្យ
  - មរណៈភាព :លិខិតបញ្ជាក់ពីការស្លាប់
  ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ
  - ការបញ្ជាក់ពីគ្រួសារ(ករណីស្លាប់)
  - ភស្តុតាងរបស់ការបញ្ជាក់ពីគ្រួសារ
  (ចេញប្រកាសដោយស្ថានទូត)
  -លិខិតព្រះរាជអាជ្ញា(ករណីស្លាប់)
  - អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង
  - សៀវភៅធនាគារថតចម្លង
  សេចក្តីយល់ព្រមមិនចូល
  ជាសមាជិក
  អនុលោមតាមច្បាប់ការងារ
  របស់ពលករបរទេសមាត្រា
  ទី១៥និងមាត្រាទី២២នៃច្បាប់
  ដាក់អនុវត្តន៍បង្ខំឲ្យពិន័យជាប្រាក់
  តិចជាង១លានវុន
  អនុលោមតាមច្បាប់ការងារ
  របស់ពលករបរទេសមាត្រា
  ទី២៣និងមាត្រាទី២៨នៃច្បាប់
  ដាក់អនុវត្តន៍បង្ខំឲ្យពិន័យជាប្រាក់
  តិចជាង៥លានវុន