ទំព័រដើម > និតិវិធីជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការ > ប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ

ប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ

សមត្ថភាពប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ

 • អាយុរវាងពីឆ្នាំ១៨ទៅដល់៣៩ឆ្នាំ
 • អ្នកដែលគ្មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលទាក់ទងនឹងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ ជាប់ពន្ធធនាគារ
 • អ្នកដែលមិនមានប្រវត្តិត្រូវបានសាធារណៈ រដ្ឋកូរ៉េធ្វើការចាប់បញ្ជូនមកវិញ
 • អ្នកដែលមិនមានការហាមប្រាមឲ្យ ធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសខ្លួន
 • អ្នកដែលបំពេញបាននូវការទាមទារ សមត្ថភាពដែលកំនត់ដោយប្រទេសទាំងពីរ

អនុវត្តន៍ការប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ

 • អនុវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដោយ គិតពីចំនួននៃបញ្ជីឈ្មោះដែលមាន សុពលភាពនិងហួសសុបលភាព
 • តារាងពេលវេលាជាក់លាក់និងលំអិតត្រូវប្រកាសឲ្យបានទាន់ពេល

សំនួរប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ

 • ស្តាប់(២៥សំនួរ)និងអាន(២៥សំនួរ)(ពេលវេលាសរុបគឺ៧០នាទី)
 • សៀវភៅសំនួរ EPS-TOPIK :ទាញយកតាម (http://eps.hrdkorea.or.kr)

ប្រកាសអ្នកប្រលងជាប់តេស្ត

 • របៀបប្រកាស
  • ប្រកាសតាមរយៈគេហទំព័រនៅថ្ងៃក្រោយប្រលង EPS-TOPIK 
   ※ អាស័យដ្ឋានគេហទំព័រ: http://eps.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr
  • ប្រកាសផ្សាយនៅប្រទេសដែលជាភ្នាក់ងារបញ្ជូន 
 • លក្ខខ័ណ្ឌប្រលងជាប់ ក្នុងចំនោមបេក្ខជនប្រលងដែលមានពិន្ទុលើស ៨០ពិន្ទុ(ពិន្ទុពេញ២០០) កំរិតពន្ទុនឹង ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីទទួលបានអ្នកមានពន្ទុខ្ពស់បំផុត
 • សុពលភាព EPS-TOPIK: ២ឆ្នាំពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រលង 

ផ្សេងៗ

 • បើទសបីជាបេក្ខជនប្រលងជាប់ក៏ដោយគឺគ្រាន់តែមានន័យថាគេមានលក្ខណះ សម្បត្តិចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់ EPS តែប៉ុណ្ណោះ ហើយ វាមិនមែនធានាថាគេអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េបានដែរ
 • ※ ឯកសារយោង (សង្ខេបនៃនិតិវិធីជួលឲ្យធ្វើការ)
  ១. ជាប់ប្រលង EPS-TOPIK
  ២. ចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារ
  ៣. ចុះឈ្មោះនិងចុះបញ្ជី
  ៤. ណែនាំពលករបរទេស(ដោយចៃដន្យ/ដោយព្រាវ)
  ៥. ជួលឲ្យធ្វើការ