ទំព័រដើម > សិទ្ធ និង កាតព្វកិច្ច > ការធានារ៉ាប់រងសង្គមទាំង៤

ការធានារ៉ាប់រងសង្គមទាំង៤

ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការ

តម្រូវឲ្យចូលជាសមាជិក

  • ក្រុមហ៊ុនឬពាណិជ្ជកម្មជួលនិយោជិកច្រើនជាង១នាក់
  • ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់នៅ កន្លែងធ្វើការ ការធានារ៉ាប់រងការងារ: ការងារសាងសង់ជាមួយនឹងចំនាយ សាងសង់ច្រើនជាង២០,០០០,០០០វុន
    (លើកលែង ក្រុមហ៊ុនដែលជួលនិយោជិក ត្រឹម៤នាក់ឬតិចជាង៤នាក់នៅក្នុងវិស័យ កសិកម្ម ព្រៃឈើ នេសាទនិងសេវាកម្មមើលថែទាំផ្ទះ)
ការធានារ៉ាប់រងការងារ
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

តម្រូវឲ្យចូលជាសមាជិក

ការដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍ឲ្យខានតែបានដោយអនុលោមតាម
ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ
ប្រាក់សោធនជាតិ

តម្រូវឲ្យចូលជាសមាជិក

អនុវត្តន៍សំរាប់តែប្រទេសដែលមកពីមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តន៍យោងតាម
គោលការណ៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសនឹងប្រទេស។

ស្ថានភាពដាក់ពាក្យស្នើសោធនជាតិតាមប្រទេស

  • ប្រទេសដែលត្រូវតែស្នើ: ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន សរីលង្កា ថៃ
  • ប្រទេសដែលលើកលែកមិនចូលរួម: (ប្រសិនបើចូលរួមនៅក្នុងប្រទេស កំណើតខ្លួន នោះអាចលើកលែងបាន) ចិន ម៉ុនហ្គោលី អ៊ូបែកគីស្ថាន-ដាក់ពាក្យ សុំលើកលែងមិនចូលរួមដោយដាក់ លិខិតបង់ប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនសោធនជាតិតាមទូរលេខ
  • ប្រទេសដែលមិនដាក់ស្នើ: វៀតណាម កម្ពុជា ប៉ាគីស្ថាន បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់មីយ៉ាន់ម៉ា

សោធនជាតិនិងចំនាយសោធនរបស់គ្រួសារពលករ

  • អនុវត្តន៍ចំពោះតែប្រទេសដែលបានចូលរួម